ሂወት ጓል ኣስመራ. …. ( ኣብ ንሰንበትና)

ንሰንበትና

እንታይ ን ‘ጥሪ’ ስ ዘየለ ‘ም’ ወሲኹ ዘስምዕ እዝኒ ክክክክ

 

 

ሂወት ጓል ኣስመራ

******

 

“መልክዕ ምስ ቁምነገር: 

    ኣምላኽ ዝዓደላ!

ፍጹም ዘይትምኖ መዓር ጸባ ፍቕራ!

 ጥሪ ዝሃበኒ ሂወት ጓ’ለስመራ ሂወት ጓ’ለስመራ”

 

ዲን ዲን ዲን….

ኒኒኒ ዲን ኒን!

 

“ምስቲ ምጽባቓ ግልብጭ ተቖኒና

ኣብ ነዊሕ ክሳዳ ምስ ወርቂ ካቴና

ከበብቲ ኩትሻ የእትያ ናብ እዝና

ኣጻብዕቲ የእዳዋ ደሚቑ ብሕኛ

ርኤያ ብጥምቐት! 

ደሚቑ ብርሃና!

ክዳን ኣዴታት ጥልፊ ተኸድዲና

 ጥልፊ ተኽኸዲና!!!”

 

‘ፓራ ፓራ ፓራፓፓፕፕፕ

ፓራራራራራርርርርር’

  

“ንዓኺ ኽደሊ ካብ ተዋኽብኒ 

ካልኣይ ከይረኣኽዋ ግዜ ነዊሕኒ 

ኣብ ኩሉ  ኣስመራ ዜረ ፍጹም ተሳኢና

 

(ይቕሬታ ኣብዚኣ ናይ ስዕረት ኣላታ)

… ‘ብታቦት ዓጂቡ ጥሪ ኣራኺብና'”

 

ዲኹም ትጽበዩ ዘለኹም?  ኣብታ ዝሰማዕናያ  ካሴት ግን  “(ምጥሪ )ብ ቕድሚኣ  ኣራኺብና” እያ ትብል ኔራ! ኦ (ይቕሬታ) ንቐንል ደሞ

 ደሓን ደሓን ሕጂ ተብተብ ኣይንበል: ደሓር ብሓባር ክንሰምዓ ኢና: ክሳብ ሽዑ  ‘ስኦሜሳ!’ ገለ እንተደሊኹም ግን እንታይ ክብል ኮይነ…..  

 

 እም….ሓታቲትካ እዩ! ሕክያ ኣላታ! እንድያሞ ጥራይ!!

 …..እቲ ፍጻሜ ኣብ ሓንቲ ምኒባስ እዩ ኔሩ….. እንቛዕ ከማን ኣብ ሚኒባስ ኮነ: እምበር ( ኣብ ዓቢ ማክሮፎን ናይ መርዓ ዳስ: ‘ድሕሪ ጋሻ’  ተቐባል ምስተባህለ: ወይ ድማ ኣብ ከባቢ እንዳማርም ሰበይ ዋንጫ ንምዕታር ኣብ ኮረሻ ብብሽክለታ እናተጣፍአት እንከላከ ተጋዊሓ እንተትነብር ከ?  እንታይ ክግበር ኔሩ እዩ? ንበስመራኣ: ብትታቦት ዓጂቡ እህህህህህህ  ምባል?)  ብዝኾነ…

 ሓደ እዋን ኣብ ሓንቲ ምችእ ዝበለት ሚኒባስ: ካብ ኣስመራ ናብ ከረን ጻዕዳ እናከድና ከለና እዩ ዝነበረ:  ካብ ባልዋ ሻሂ ሰቲና ኣብታ ሚሊባስ ምስ ተመለስና: ኣብ ሓደ ተሳፋራይ: ንፈተሪኖ 

 

“ደርፊ ደኣ የለን ድዩ?” 

 

‘ሓቕኻ ግን ኩሉ ካሴታትና ሰሚዕናዮስ መኒናዮ ዘይሰማዕናዮ እንከተለካ…? ‘

ሽዑ ሓደ ካልእ ተሳፋራይ ካብ ሻንጥኡ ተቓሊሱ ዘውጻ ካሴት: 

 

“እዚኣ እስከ ፈትና?” ኢሉ ሓንቲ ናስትሮ ሃቦ: 

ፈተሪኖ ተቐቢሉ ንኣውቲስታ: ኣውቲስታ ተቐቢሉ ናብ ቴፓ: ቴፕ ተቐቢላ ናብ እዝንና! ሆፕ ግደፍዎ ጥራይ

ደሓር      

ዲን… ዲን….

ዲን ዲን (ኦርጋን!)

ፓራ ፓራ (ሳክስፍፎን!)

ፓራ ዳዳ ፓራ ፕርድ

 ፕርድድድ ፕርድድድ!(ጊታር )

ኦርጋን ጊታር ከበሮ 

ሳክስፎን ኦርጋን ጊታር

ጊታር ከበሮ ኦርጋን! 

 ኢሉ ሙዚቃ ብ የእዛንና ሰሉኹ: ደስታ ምጥው ዘብል ሓይሊ ነበሮ!

( ዋ! ተዓዲሉ ኣነ ብወገነይ ንሙዚቃ ቕንእ ኢለሉ:”እዋይ እዚ ኣምላኽሲ ንዕይ ድምጺ ጌሩ ዘይፈጥረኒ ዝነበረ ድምጺ ብድምጹ ኸኣ ድምጺ ሙዚቓ” ክሳብ ዝብል ገበረኒ ብልበይ!)

  ኣብታ ሚኒባስ ዝነበርና ተሳፈር: ብዘይካ እቶም ደቂሶም ዝመስሉ ዝነበሩ ኣቦይቀሺን: ትኽስ ክብሉ ዝጀመሩ ተሳፈርቲን ዳርጋ ኩላ ሰብ ርእሳ ፈለኽለኽ ኣበለት::

ኣውቲስታ ድማ ተጠንቂቑ:ምዝውዋሩ ቀጸለ!

ደርፊ ውን ቀጸለት

….ሽዕ እታ ደርፊ ብሃንደበት: 

‘ብታቦት ዓጂቡ ጥሪ ኣራኺብና…. ክንዲ ምባል

“ምጥሪ ኣራኺብና’ ምስ በለት

ሓደ ዓቢ ኣቦ:  ብቕጽበት  “በስመኣብ ወልደ መንፈስ!” ድምጾም ንኹሉ ነገር ናይታ ሚኒባስ ዓብለሎ

ሰብ ድማ ገለ ትስከፍ: ገለ ትውልፈፍ ኮነት:  ገለ ውን ኣየጣለለትን: ግን ደሓር ከተነጋጊርካ ነታ ሚኒባስ ብሰንሰለታዊ ስሓቕ ዓብለልናያ::

 

እቲ ኣውቲስታ ‘ውን ኣየቃለበላን: ግን  በቲ ዋዕዋዕ ተጸልዩ መኪንኡ ካብ ንቡር ኣካይዳኣ ኣህሂኡ: ‘እዋእ ኣንታይ ተረኽበ ? ‘  ኢሉ ክሓትት

  “ርኹሳት እንታይ ከ ዘይርከብ?” መለሱ እቶም በዓል በስመኣብ ኣቦ!

ዋና ካሴት ድሮ ተዳሂሉ ነበረ: ከምዛ ባዕሉ ዝደረፋ መስኪናይ’ ደሓን ” ነብሲ ኣውጽኣያ ግዳእዛ ኻሴት?!” ተማሕጸነ: 

 

“እዋእ እንታይ ኢኹም ስቕ እንዶ በሉና ስቕ! ኢልኩም ኣዘውርዎ! “

 

ሓውሲ ጨደራ ሓንቲ ካብ ማእከል እቲ ኣውቶቡስ::

‘ደው ኣብላ ይብለካ ኣለኹ!…. እምበርዶ ይሰምዕ እዩ?!….ኣንታ!’

ደርፊ ግን ቀጸለት:

 

….ፍቕሪ ናይ ኣዋልድ 

ሕሱም ከም ዝብልዎ 

ሎሚ  ኣጓኒፍኒ ብዓይነይ ርኣኽዎ!

ሓዳር ኣብቂዕኒ ብዘይ ሓሰብክዎ!

ምስ ዘይትምኖ ጓል ዓለመይ ረኣኽዎ 

ዓለመይ ረኣኽዎ!

ዲዲ ዲ 

ኢላ ምስ ቀጸለት ዝሰዓበ…..

ብትታቦት ዓጂቡ****

ከይመጸት እንከላ ኣብ ጥቃ ኣውቲስታ ኮይኑ: ካሴተይ ግዳ ሃበኒ 

በለ ንኣውቲስታ ኣውቲስታ: ‘ጽናሕ እንዶ እንታይ በረድ ሃንቁጥካ’…. 

‘ሃቦ እንዶ’…. ‘ኣይህብን’ ……  ‘ሓንሳብ እስከ’ …..

ሓንቲ ሰበይቲ ካብቲ ማእከል እቲ እኩብ: 

 

“ኣንቱም ሰብ እንታይ ኢኹም ከተርእዩና ደሊኹም እዚ እኮ ብሕጊ ክልኩል እዩ: ምስ ኣውቲስታ ኣይትዛረቡ በጃኹም! እቲ ኢልዎ ዝበሃል ንርእሱ ገደዶ! ካን ከትተጥፍኡና ሕጂ ስቕ ኢልኩም ኣዘውርዎ”  ኣደሬአን እና ብላዕሊ ናጸላ እናወንዘፋሉ:  እናተማሕጸና ኮፍ በላ::

ደርፊ ተሓምበበት!

እዝኒ ኩር በለት: 

ምሉእ ኣስመራ ዜረ ፍጹም ተሳኢና ብታቦት ዓጂቡ

ምስ በለ: እንታይ ከም ዝበለ ኣይሰማዕና ምኽንያቱ

‘ኢልዋ’ 

“ኣይበላን”

‘ኣሃሃ ባዕለይከ ሕሩመይ ዝሰማዕክዋ ‘ ክብሃሃህሉ ሓሊፋትና::

 

“ በል እስከሊ እንተኢልዋ እንታይ እዩ ኢሉ?” በላ ሓደ ንሓንቲ 

‘እዋይ ሞይተ: ካብ በሃሊኡስ ደጋሚኡ ይብሉ ወለድና ‘

ወያ ምኒባስ ብ ሰሓቕ መኸኸትት!

ሽዑ ዋና ናስትሮ: ኣብ ዒላበርዕድ ክወርድ ስለ ዝነበሮ ካሴት ካብታ ቲፕ ተፈልያ::

እንሱ ከኣ ዓው ኢሉ 

ኣይትሓዙለይ : ብኣጋጣሚ እዩ እዛ ናስትሮ ምስ ተበቲኻስ ንሓፍተይ የዐርያ  ሂበያ ኔረ:: ስለዚስ ብኣዝማልቶ ከተላግባ እምከላ: ብ ኣጋጥ ሚ  ‘ዕም’  ከም ዝሰማዕናዮ ገለ ዓይነት ድምጺ ቕድሚ ጥሪ መጺኡ ክኸውን ኣለዎ: ኢሉ ካብታ ምኒባስ ኣብ ዒላባርዕድ ገደፈና: እቲ ወካዕካዕ ግን ክሳብ ከረን ደኣ ቀጸለ::  ምስ ሰሓቑ ኤዲቲንግ ዘይነበሮ ሰሓቕ!

እዚ ኢዲቲንግ ኢሎሞስ ደቐይ: እስከበሉ እዞም ኢዲተራት ተጠንቀቑ:

እታ ተሰሚዓ ዘይትምኖ ደርፊ ሙልጌታ በየነ: ግጥምን ዜማ ዝገበረሉ ኣማንኤል ኤልያስ መስመር እዩ: እቲ እኳ ወዱ  ነቲ ህቡብ ጥበባዊ ኣቦና ኤልያስ መስመር:  ኤልያስ እቲ… 

‘ኤልያስ ስኒጭኻ

ኤልያስ ስኒ ጭዃሮ

 ወካርያ ዓዲ ባሮ’

 

 ዝተባህለሉ! ከም ዝኾነ እዩ ነጊርኒ: ምስጋና ይኹኖ n Robel Gebre ፡

 ኣብ ዩቱብ ዝረኸብክዎ ናቱ ቃለ መጠይቕ ኣላትኩም፡ ሃሰስ ኣይንሕመቕ፡ ስእሉ እነሀለ ፡ ድምጻዊ ሙልጌታ በየነ

  

 ኦ ኦ ኦ 

ናብቲ ሓደ ሃሳስ ኣይበልኩም  ኣላ ንስኩም ክክክክክ


 

  ….;ኣንታ! ኣንታ ኣነስ እንታይ ይበሃል? መንቀሊ ሓሳበይ እኮ ብዛዕባ ኤዲቲንግ  ምጽሓፍ እዩ ኔሩ ኣብ መእተዊስ ክንድዚ ሃተፍተፍ ኣለኻ? እዩ? 

 

ብዝኾነ ሎም መዓልቲ ብዛዕባ ኤዲቲን ኢና ከነዕልል ኤዲቲንግ እዛ ደርፍን ደኣ ኣቓልቦና ጠውያቶ ብዝኮነ 

 

 ምስ ሰናይ ሰንበታዊ ትምኒት

ሓብትኩም ሳባ ኪዳነ

28/ 08/ 2016  

ፓሪስ ኣብ ንሰንበትና 

ተጻሒፉ

 

ሎሚ 28/10/2018 

ኣብ ጋዜጣ ሳባ ተቓልሐ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *