መርዚ ናይታ ወላዲት !

ሓደ እዋን ንባዓል ቤታ ጸሊኣ ኣብ ሓዳራ ተስፋ ዝቆረጸት ሰበይቲ: ንሰብኣያ ቀቲላ ዕርፍቲ ክትረክብ ወሰነት:: ከም ገበነኛ ከይተፈልጠት: ብኸመይ ከምትቀትሎ ምኽሪ ንምርካብ ድማ ናብ ኣዲኣ ብምኻድ ምኽሪ ሓተተት::
ኣዲኣ ከኣ:- “ንሰብኣይኪ ኣዳኺሙ ዝቀትል መርዚ ክህበኪ ኢየ:: እዚ መርዚ ኣብ ዝበልዖ መግቢ ሓዊስኪ ሃብዮ:: ቀስብቀስ ኣዳኺሙ ክቀትሎ ኢዩ:: ከም ገበነኛ ከይትጥርጠሪ ግን ነዘን ዝህበኪ ሰለስተ ምኽርታት ክትፍጽምየን ኣለኪ::

#1 …መጀመርያ ምስ ሰብኣይኪ ክትዕረቂ ኣለኪ: ምኽንያቱ ኣብ ሞንጎኹም ፍሕፍሐ ወይ ቂምታ እንተጸኒሑ ከጠርጥረኪ ስለ ዝኽእል::

#2….ነብስኺ እናኣለኺ: ንሰብኣይኪ ጽብቅቲ ኮይንኪ ክትርኣዮ ኣለኪ:: ሕማቅ ሓሲብክሉ ከምዘለኺ ከይጥርጥር: ተኸናኸንዮን ኣድንቅዮን::

#3…..ትዕግስቲ ይሃልኺ: ፍቅሪ ለግስሉ: ኩሉ ንዝብለኪ ብጽሞና ስምዕዮ::
ነዘን ነጥብታት ከተማልኢ እንተኽኢልኪ: ዘጠርጥረኪ ምኽንያት የለን!” ብምባል ዝቀረበትላ መርዚ ንጓላ ሃበታ:: ጓላ ውን ብኹሉ ተሰማሚዓ ነቲ መርዚ ሒዛቶ ናብ ገዝኣ ከደት:: ልክዕ ከምቲ ኣዲኣ ዝበለታ ነቲ መርዚ ኣብ መግቢ እናሓወሰት ንሰብኣያ ክትህቦ ጀመረት:: ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ንኸይትጥርጠር ክትገብሮ ዝነበራ ምኽርታት ናይ ኣዲኣ ክትፍጽም ጀመረት::
እንተኾነ ግን ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኩነታት ተቀየረ:: ሰብኣያ ካብ ትጽቢታ ወጻኢ ኮይኑ ጸንሓ:: እንደገና እናበኸየት ናብ ኣዲኣ ብምምላስ ድማ:–

” ኣደይ ሰብኣየይ ኣይቀትሎን’የ: ፍቅረይ ክቀትል ኣይደልን: ባህሪኡ ተቀይሩኒ ኡዩ: በጃኺ ማማ እቲ መርዚ ንኸይቀትሎ እንታይ ትመኽርኒ: ኣነ ብዘይንሱ ክነብር ኣይክልን ‘የ: ንሱ ልዕሊ ‘ቲ ዝሓስቦ ኢዩ ዘፍቅረኒ::” እናበለት ኣብ ቅድሚ ‘ዲኣ ዝርንዛሕ ነብዐት:: ኣዲኣ : ” ኣጆኺ ‘ዛ ጓለይ ኣይትብከዪ:: እቲ ዝሃብኩኺ መርዚ ኣይነበረን ዱኹም ሽኮር ኢዩ:: ብርግጽ መርዚ ኮይንክዮ ዝነበርኪ ንስኺ ኢኺ:: ርኢኺ ‘ዶ? ፍቅርን ኣኽብሮትን ምስ ሃብክዮ ዝረኸብክዮ ግብረ መልሲ::
ክንዲ ዝሓሰመ ይሕሰም ክንዲ ዝቶንኮለ ይተንኩል ብፍቅሪ ዘይስዓር ወዲ ተባዕታይ የለን:: ስለዚ ንብዓል ቤትኪ ብልጽቲ ኣፍቃሪት ኩንሉ ‘ዛ ጓለይ::” ኢላ ምስ ሰብኣያ ከምትዕረቅ ገበረት።
Bereket Kidane’s time line

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ሓንቲ ርእይቶ

  1. አተምጸዮ ጹሑፋት፡ግጥምታት ዕላልን ካለን መግቢ ወዲ ሰብ፡ዩ ክብሎ ይደፍ ስለዚ ሙቁር መግብኪ ሪኢና ከይንሰኖ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኪ ፈጣሪ አናበልኩ ኣጆኪ በርትዒ ይብለኪ ሓፍተይ ማዓረይ።

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *