ሪሓናን ሪሓን ደርፍታታን

 

ሪሓናን… ሪሓን ደርፍታታን

እዛ ለይለይ መንእሰይ፥ ናይ ቋንቋ እንግሊዘኛ ደራፊት እያ። ንቕዱዋት ደርፍታታ ብሪሓን እንተ ጸዋዕኽዎ ትቐንኡዶ? “ዘይቀንእ ኣይወለድ፥” ደኣ ከይትብሉኒ ‘ምበር።

እንታይ ኣለዎ፥ ንደርፍታት ሪሓና፥ ርሓንን ሪሓናውነትን፥ “ሸው የብለኒ’ሎ ሸው! ምስ መረዋሕ ድምጻ ሓሸው!” እንተበልኩ፥ ትብሉዶ ምሳይ?  ጥቕስታታ ደስ ክብሉኒ መዓት እዮም። ቅድሚኡ ግን፥ ሓንቲ ነገር ክትተሓባበሩኒ ኢኹም። ነዚ ጽሑፍ፥ እናኣንበብኩም እስከ ደርፍታታ ብሓደ ንስማዕ! ኦፕ! ሓደ፥ ክልተ፥ ሰለስተ…!  

ንዓይ እታ “Shine like a diamond!” እትብል ደርፋ ዋው! ኣዕብድ እያ ተብለኒ። “What my name?”  ክትብል  እንከላ ተተሓሳስበኒ፥  “Umbrella”ስ መዓስ ሰናፍ ኮይና፥ “ቀጸልለኒ’ሉ ጎተናኻ’የ” ድያ ትብል፥ ደራፊት ዓድና? ናይ ሪሓናዊት ዘብለኒ ከኣ፥ ኤይ….ሄይ! ድዩ ዝብል ሸኾርተቲኖ! ንዑ እስከ! ሸኾርተተ ተብለና፥ እዛ ኮኾብ ናይ ፖፕ (pop) ዝኾነት ውቅብቲ መንእሰይ፥ ድሮ 125 ደርፍታት ኣለውዋ።

ክንደይ’ዩ ዝኸውን ዘሎ እሞ ብኻሴት? ብገምጋም ኣብ ሓደ ኣልቡም 12 ወይ 15 ደርታት፥ ተካፍሉዎዶ ኣለኹም? እዋእ…! ሕሳብ ስመይ እያ። ደሓን ጽሒፈ ምስ ወዳእኩ ክገብሮ ይሕሸኒ። ርሓና ኣብዚ ውሽጢ ዓሰርተ ዓመታት 8 ኣልቡማት፥ 58 ንጽል ደርፍታትን ክልተ ሪሚክስን (ከምዚ ናይ ሳሚ እዝራ ንናይ ወዲ ትኳቦ ደርፍታት ምስ ካሚልዮን ዝተባህለ ኡጋንዳዊ ደራፋይ ኮይኑ ዝገበሮ) ኣፍርያ ኣላ። ከምኡ’ውን ምስ ካልኦት ብምውህሃድ ዝሰርሓቶም ክልተ ደርፍታት ኣለውዋ። ካብ 2005 ክሳብ ሕጂ  ልዕሊ 200 ሚልዮን ቅዳሓት ካብ ኣልቡማታን ንጽል ደርፍታታን ተሸይጡላ ኣሎ። ኣገናዕ እዛ ሓፍተይ፥ “እዋእ…! እንታይ ትብጽሓኪ?” ኣይትበሉ፥ ክንደይ ኣዝማደይ ኣመሪካውያን ኤርትራውያን ድዮም ዘለዉኒ መስለኩም። ሓንሳብ ሑዙኒ ጥቕስታት ኣይበጻሕናን ጌና! * ምሉእ ስምኪ?  – ሪሓና ሮብይን * መዓስን ኣበይን ተወሊድኪ? – 20 ለካቲት 1988 ኣብ ኣመሪካ ኣብ ሳንት ሚሸል ተወሊደ፥ ኣብ ብሪጅታውን ከኣ ዓብየ። *(jኣሃ! ኣብቲ ኣፍዓበት ሓራ ዝወጻትሉ እዋን) – እንታይ እዩ ኣፍዓበት? (ደሓን ሪሓና: ብደርፊ ጌሩ ዘይመጻኪዶ ሕጂ ብታሪኽ ከረድእ ግዜኺ ክቐትለልኪ ኮይነ።) * ብኸመይ’ባ ናብ ሙዚቃ ዓለም ኣቲኺ? ኣብ ገዛ፥ ንበይነይ ካብ ንእስነተይ ዝተፈላለየ ቅላጼታት ኣናገበርኩ፥ ናይ በዓል እኒ ማዶና፥ ቦብ ማርሊን፥ ጃነት ጃክሰንን ማርያኬሪን ምድራፍ ይለማመድ ኔረ። ሽዑ ኣብ 15 ዓመተይ ኣብ 2003  ኣብ ኒውዮርክ ኣብ መድረኽ ክደርፍ ዕድል ረኺበ። ኣብ 2005 ከኣ፥ ከም ፕሮፈሽናል ደራፊትን ናይ መጀመርታ ስርሐይን ማለት ‘ጸሓይ ናይ ደርፊ’ እትብል ደርፈይ መገደይ ኣብሪሃቶ። እዋእ!… ከምዚ ኢለ ዝሓተትክዋ ከኣ ከይመስለኩም፥ ካብ ዝሓተትዋ ዝተወከስክዎ ጹሑፍ እዩ። ኣሃሃሃሃ! ሕጂ ቦታይ ክሕዝ፥ ነዚ ዘንብቦ ዘለኹ ጥራይ ክትርጉሞ፥ ኣብ 2008፥ ግራሚ ኣዋርድ ናይ ኣመሪካ ዝለዓለ ናይ ደርፊ ሽልማት ክትጭብጥ በቒዓ። እታ “ኣምብሬላ” እትብል ደርፋ ድማ፥ ን 52 ሳምንታት ብዘይ ምቊራጽ ብዝለዓለ ተሰሚዓ፥ ክብረወሰን ጨበጠት። ኣብ 2009፥ ኣብ መንጎ 100 ህቡባት ደረፍቲ ኣመሪካውያን ኣብ መበል 12 ብምስራዕ፥ ካብ ነቲ ማዓርግ ዝበጽሓ ደቂ ኣንስትዮ ካልኣይቲ ኮነት። ኣብ 2010፥ እታ ዝነኣሰት ድምጻዊት ኣብ ብሉጻት ደረፍቲ ኮይና ቀጸለት፥ ኣብ 2011 እውን፥ “ዊ ፋይንድ ላቨ” ብእትብል  ንጽል ስርሓ፥ ካብ መንጎ 100 ረሳናት ደርፍታት ኣመሪካ፥ ቀዳመይቲ ኮነትላ። ኣብታ ዓመት እቲኣ ጥራይ 6 ዝተፈላለዩ ሽልማት ዓተረት። ኣብ 2012፥ ኣብ ካላንደራ ብ 777 እያ ትፍለጥ፥ እዚ ማለት፥ ኣብ 7 ሃገራት ምርኢት 7 ዘርኣየትሉ ሻውዓይቲ ኣልቡማ፥ ዝሰርሓትሉ ኣጋጣሚ ስለ ዝነበረት እዩ። ኣብ 2013፥ ምስ ሶሎ ሙዚቃ ጦምቦልሕ ኢላ “ያመንድ” እትብል ደርፋ ኣብ 100 ሃገራት ዓብላሊት ኮይና ጸንበለል ኣበለታ። ኣብ 2014 ድማ፥ እቲ ዝለዓለ ናይ ኣመሪካ ሙዚቃ ኣዋርድ ክትስለም እንከላ፥ ንኽብራ እቲ ሽልማት ካብ ኢድ ወላዲታ ንክትቕበሎ ተጌሩ። ሪሓና ቀላል ሰብ? አሀ…! ፋሽን ዲዛይነር እንኮላይ እያ። ናይ 70 ዝተፈላለያ ህቡባት መጺሔታት (Magazines) ዓይኒ ስሒባ እውን ኣሻሓት ተኸፊላትሉ እያ። እምቧእ…! ብምጽሓፍ እኮ ኣድኪማትና! ኣብ2015: ሓንቲ ካብተን ብደረጃ ዓለም ኣብ ጥርዚ ዝበጽሓ ኣፍረይቲ ጨናን መጋየጺታትን (Dior)፥ ንሪሓና ከም ሓዳስ ኣነቓቓሒት ናይ መዋዓውዒ፥ ንምስሊ ስርሖም ክትከውን ቆጽሊ ኣውደቑላ።  

ሪሓና ሽኮር…! ኣብ 2016 ድማ፥ እታ ኣብ 28 ጥሪ ዝዘርግሓታ ሓንቲ ኣልቡም ደርፋ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት 160,000  ቅዳሓት ሻማሻማ ተባሂሉላ። ብተወሳኺ’ውን፥ እቲ ኣብ 21 መጋቢት ብኣመሪካ ዝጀመረ 40 ምርኢታታ፥ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ንኤውሮጳ ብምብጽሕ ክትዛዝሞ ትጽቢት ይግበረላ።

እሞ ሕጂ ዓተናዶ ንግጥም…? እተን ይጽንሓልና ኢለየን ዝነበኩ ጥቕስታታ፥ ‘እምባሕ!’ ተበላኹም ከ! * ሪሓና እንተ ዘይኮይና ዓርክኻ፥ ምሕሳውካ ትፈትዎ ሰብ ዘላ ኣይመስለንን። * ንድሕሪት ኣይጥምትን’የ፥ ብዘይካ መስትያት ክርኢ። * ህይወት ሓጻር’ያ፥ ኣብ ሕማቕ ነገራት ኮለል ዘብል የብለይን። * ንኣምሰሉነት እንተኾይኑ ይቕሬታኻ ይትረፈኒ። * ኲሉ ዝገብሮ ንኽነብሮ ስለ ዘለኒ እምበር፥ ንክርኣየለይ ኣይኮነን። * እንታይ ክገብር ንዝበለኒ፥ “ነብስካ ተኽናኸን፥” ዝብል መልሲ እዩ ዘለኒ። *** ይቕጽል

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *