‘ቡን ጥልያን’ ዕንበባ ኣስመራ ኣብ ፓሪስ (ካልኣይ ክፋል)

ብ ኣፍደገ ገዛና ክንዲ መሸማዕ ናይ ሓደ ዂንታል ዘይትበጽሕ ናይ ጭራም ቦታ ነበረታ ነደይ፣ “ናይ ኣደይ” ዝብላ ዘለኹ ዋላ ሓደ ክትንክፈላ ስለ ዘይትፈቱ ዝነበረት (እያ ነብሳ ይምሓር)።ሓያሎ እዋን ጨና ኣዳም ከተጽድቐላ ተሓሊላ እያ፣ ካብኡ ዝተረፈ ድማ፣ ኣብ እዋን ክረምቲን ዕፉን ምዝራእን ነታ “ከይትትንክፍዋ” እትብለና ጨዂታር ናይ ጉዕ ገረብን ድማ ጎድኒ-ጎና ቀልቀል ናይታ እተሐንቕቓ ድሙና ስለ ዘይጠፍእ: “ኣይንትንክፈልኪን ኢና እንታይ ከይተርፈና ዘይ ጨጉሪ ድሙና !” ምስ ተበህለት፣

እሞ ኣደይ መልሲ ዶ መልሲ ትስእን እያ እናሰሓቐት፣ “ኦይ ናይ ማይ በላ ሸርዒ ዘብቆሎ ሓምሊ እናተመንደከስ፣ እምበኣር ብጽሩይ ማይ ዝቦቆለ ሓምሊ እዚ ካልቸሎ ዓመት ምሉእ ኣሳልዩና እዩ? ትብል እሞ ጽንሕ ኢላ ድማ፣ ሓቂ ዘረባ ምክንኻኑ ሓያል ኮይኑ እምበር፣ ከም ሓምሊ ካንቸሎና ዝጥዕም እኳ የሎን!” ትብል ሓቃ ድማ እያ፣ ሓምሊና መብዛሕታኡ ኣብ ትሕቲ ፍኒስትራታት ዘሎ ቀጢንን ሸሊሕን ቦታ ከም ዘይዓኾኸ፣ ኣብቲ ከቢብ መኣዲ ብዓጀባ ጸቢሕና ኣካልና ንገብሮ።

እባ
ኣብ ጎድኒ ቡንባ ናይ ማይ፣ ኣብ ጥቓ እቲ ዓቢ ማዕጾ ናይ እቲ ቀጽሪ ዝበቖለት ጎራሕ ተኽሊ ነበረት፣ እዛ ኣብዛ ስእሊ ትርእይዋ ዘለኩም እያ። ንሳ መዓልታዊ ካብቲ ላሕኲ ናይቲ ማይ ትከስብ። እንተዘሎ እቲ ተወሳሳቢ ሱራ፣ “ክሳብ እቲ እንዳጎረቤትና ዝነበረ ዒላ ዶ ደኣ ይፈግር ኮይኑ?” ኢሉ ዘጠራጥረካ ቀጠልያነት ነበራ ዳርጋ ዓመት ምሉእ! ወይሲ ነቲ ብሻንኬሎ ጌርና ናብ ፊስቶ እነግባኦ ዝነበርና ማይ ከነዕርቖ እንጎዓዞ ብውሑድ ካብ 20 ክሳብ 26 ዝክውን ስጉምቲ በጺሕና ክሳብ እንምለስ መሊኡ ዝፈስስ ማይ መፍቶኣ እዩ ጌራ ኣብ ትሕቲ መሬት ፊስቶ ገዚኣ ኣቐሚጣ ዝየብል ኣይኮነን ትርኢታ።

ሽዑ ስዋኣ ከም ዝጠዓመላ ወይዘሮ፣ ሰይሰይ ትብል እታ ሓውሲ ሓረጋዊት ገረብ፣ ዕንበባታታ ድማ ልክዕ ከም ኣብ ኣፍ መለሊኽ ዓፍዓፍ ዝበለ ጉዕሽ: ኣብ ከርከስ ናይቲ መንደቅ ዕንበባታታ ዓፍዓፍ ይብሉ ነበሩ፣ ሕብሮም ድማ ካብ ስዋ ዝረሓቀ ኣይነበረን። ስለዚ እተን ጻዕዳ ጽንብላሊዓት ብቐሊል ክልለያ እንከለዋ: እተን ቡናዊ ዝዓብለሎ ጸሊም ንቑጣ-ነቑጣ ዝነበረን ጽንባላሊዓት ድማ ተመሳሲለን ጸኒሐን የሰንብዳና ነበራ።

ሕንዚዝ ብብዝሒ ዝነበርዋ ገረብ እውን ንሳ እያ ዝነበረት፣ ቆጽላ ካብ ካልኦት ቆጽልታት ዝሓርፈፈ እዩ ዝነበረ። እቶም ክንሕዞም ንተሃላለኽ ዝነበርና ሕንዚዛት ድማ ኣብኣ ጥብቅ! ኢሎም ይቃለሱና ነበሩ፣ እታ ገረብ እተፍርዮ ጥዑም ጸሊም ፍረ ነበራ፣ ብኣጸዋውዓ ቆልዑ ኣስመራ ድማ፣ “ጸሊማይ” ወይ ድማ “ቡን ጥልያን” ንብሎ ነበርና። እዚኣ ኣባ ግርም ዕንበባኣ ጉዕሽ፣ ፍሬኣ ቡን! ቁርሲ ቡን እውን ካብኣ እዩ፣ እቲ ከመይ-ሲ ነቲ ዕንበባኣ ንመጽዮ ኢና፣ ነቲ ንህቢ ኣብ ኣፉ መጽዩ መዓር ክሰርሖ ዝነበሮ ጽጌኣ መጺና ንጫረቶ፣ ንግዚኡ ሓውሲ ንህቢ ዶ ክንከውን ከለና ዶ ተራኣኢናኩም? መዓስ ንሱ ጥራይ ርግቢትነት እውን ሽዑ እዩ ተሰቢልና ዝኸውን፣ ዕንበባ እናመጸየ ዝዓኾከ ከንፈር፣ ምጽምጸ መጻምዱ ንምቁዳስ፣ ዓይንኻ ምዕጻው እንታይ ዓይኒ ክሓስየሉ!

ነገረ ቡን ግዲ ኮይኑኒ ድማ፣ ሳሕቲ እነዘይኮይኑ:ንበይንኺ ቀንጥብያ ኣይመጻኒ እዩ ዝነበረ፣ ምስ ደቂ ገዛውትና እንተዘይተማቒለያ *ምናባቱ ምሽ!።
እቲ ክሳብ ሕጂ ዝገርመኒ ድማ፣ ምስቶም መብዛሕታኦም ኣብ ካንቸሎኦም እታ ገረብ ዘይነበረቶም ደቂ ገዛውትና ኮይነ፣ ነቲ ኣብ ጎደና ዝነበረት ተመሳሳሊት ገረብ ሓረግ እንዳ ኣቦይ ኣብርሃን ካላኦን ። ተሓናጊርካ ምውራድን፣ ኣርጊፍካ ምህዳምንን ደስ ይብለኒ ምንባረይ እዩ። እንዳኣቦይ ኣብርሃ እቲ መውዓሊኦም ርሑቕ ስለ ዝነበረ፣ ክሳብ ቀንጢብካ ክሳብ እትውድእ ኣይሰምዑኻን እዮም፣ እንተሰሚዖምና ድማ መህደሚን መሕብኢን ቦታታት ምቹእ ስለ ዝነበራ ህብብቲ እያ ዝነበረት።

ካልእ እውን:ኣብ ጥቓ እቲ ብ “ወክማ” ዝፍለጥ ዝነበረ ዕሙር ናይ ኣግራብ ቦታ፣ ኣብ ደንደሱ ናይቲ ሓጺር ሓጹር በናጅር ዝመስል ናይ ሓጺን ከለላ ዝነበሮ ሓምላይ ቦታ ኣሎ፣ ንትምህርቲ እናኸድና ኣብታ ገረብ ከም ኣጣል እናጠጠምና ምሕላፍ፣ ክነደይ ጥዑም ግዜ የሕሊፍናሉ መስለኩም፣ ንዓኡ ክንኣሪ ድማ ሓያሎ ካባናሓደው ንትምህርቲ ምእታው ሓደው ንገዛ ምምላስ ደንጒና ከም ዝተቐጻዕና ማኣሙና። ግና ምንም ኣይመስለናን። ንጽባሒቱ ድማ ንህቢን ርግቢትን ምዃን ንለማመድ።ከይተረደኣና!

ይ ቕ ጽ ል

ሳባ ኪዳነ
27/07/2019 ፓሪስ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ሓንቲ ርእይቶ

 1. Ghirmay Gebreyohans
  29-07-2019
  መጽሓፊ ሓሳባትኩም

  ሰላም ዎ ሰናይ ኩሉ ንዓኺ ይኹን ሳቢ ሓፍተይ!!!
  ምሉእ ስመይ ግርማይ ገብረዮሃንስ ተኪኤ ይበሃል!!!
  ኣብዚ ኣቅሪብክዮ ዘለኺ ሓሳብ ክህብ እጅተ ድኣ ኮይነ፡ምናልባት ቀዳማይ ክፋል ስለ ዘየንበብክዋ ከይ ዘባርቐልኪ እምበር።
  እቲ ሓሳባት ናይዛ ጽሑፍኪ፡ብዛዕባ ግዜ ቁልዕነት፡ከምኡ ውን ብዛዕባ መተዓብይቲ፡ብዛዕባ ዓበይቲ ገዛውትኹምን ከም ኡ ውን እታ እትፈትዎያ ወላዲትክን ምስ ካልኦት ገጻባህርን ክርኢ ፈቲነ የ!!!
  ብዝኾነ፡ጽቡቕ ዩ።ቀጽልሉ ይብለኪ!!!
  ግን ኣብ ሓሳባትኪ ኣርባዕተ ነጥቢ ብዙሕ ኣይ ትጥቀምን ኢኺ ንሓሳባትኪ ዝፈረርቐልኪ ኮይኑ ውን ይስመዓኒ!!!
  ካላኣይ=ኣብ ጽሑፋት ቃላት ትግርና ብፍላይ ኣብቶም ናዕታታት ዝበሃሉ ወይድማ ስምዒት ኣንባቢ ኣብ ምሕላው ጉድለት ኣሎ ይብል!!!? ይቕሬታ ግን ምናልባት ክእርም ክብል ይነቅፍ ከይ ህሉ ሳቢተይ!!!
  በቲ ካልእ ኩርናዕ ድማ ብ ናይ ሕጂ ናይ መናእሰይ ቃልቃ ክትጽሕፍዮ ምፍታንኪ ደስ ዘብል ዩ።
  ግን ድማ ንኹሉ ኣምባቢ ምእንቲ ክትከውን በቲ ትግርኛ ዝበሃል ክትጽሕፍዮ ደስ ይብለኒ!!!
  ማለተይ=ብዛዕባ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ጥራሕ እንተ ኮይና ወይ ድማ ብ ኣዘራርባ ደቂ ኣስመራ እንተ ኮይኑ እቲ ኣጸሓሕፋ ንኹሉ ኣይ ትኽውንን ዘላ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራሕ ትውሰን ዘላ ይመስለኒ ይቕሬታ ውልቃዊ ሪቶይ ዩ!!!
  ብዝኾነ ኣቢ ሓፍተይ ኣብ ቀጻሊ ኣስፍሕ ኣቢልኪ ምስ ኣቅረብኪያ ዝበለጸ ሪኢቶይ ክህብ ተስፋ ይገብር።
  ከይ ረሳዕክዎ ድማ ኣድናቒኺ የ
  ኣጆኺ ብርዕኺ ይሰስን ምቅርቲ ሓፍተይ!!!!!

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *