‘ቡን ጥልያን’ ዕንበባ ኣስመራ ኣብ ፓሪስ

ቕ ኢልካ እንተራኢኻዮ እቲ ዕንበብኣ ከም ጉዕሽ ዓፍ-ዓፍ ዝበለ ምሽ!

እንድያሞ!
***
ብዕድል ኮይኑ ኣብ ዕንበባ ዝዓብለሎ ካንቸሎ እየ ዓብየ፣ ዕድመ ነተን ፈታዊት ተኽሊዝነበራ ዋና ገዛና፣ ወይዘሮ ቅዱሳ ገብረ (ነብሰን ይምሓር) ዋላ እኳ ሽዑ ኣዳቒቐ እንተዘይተዓዘብክዎ መራግእቲ ዝኽሪ-ስ ኣሎኒ።

ካብታ ዝደቐቐት ናይ ባዞ ዕንብባ ክሳብ እታ ዝዓበየት ሓረግ ናይ ወይኒ፣ ዘይትፈሪ ካዝሜርናን ዘካተተ። ዓባይ ጽላል ካንቸሎና ብሸነኽ ጸጋማይ ኩርናዕ ናይቲ ካንቸሎ እያ ዝነበረት ፣ መትከሊ ቦትኣ ኣብቲ ኣብ መንጎ ካንቸሎናን ጎረቤትናን ባር ጥዑም ዘመን  ዝፈሊ ሓውሲ ሕጽር ዝበለ ነጸላ መንደቅ ነበረ። ብኣፍደገ ሳሎን ኣቢላ ዝርግሐኣ የማን ክሳብ ምሓዝ ዓንዲ ናይታ ወይንና ገለ ኽፋል ይጫረት ግን ከኣ ምስታ ወይኒ ተሓለሊኹ ይጎራበት።
እቲ ዝተረፈ ክፋል ድማ ሓይሉ ብጸገም ኣቢሉ ዝነኩርናዕ ዘላ ንእሽቶ ኽሽነ ሓሊፉ፣ በታ መኻዚኖ ጌሩ ናብቲን ፍሉይቲ ናይ እንዳ ዋና ገዛና ጥራይ ዝጥቐሙላ ሽቓቕ ጌሩ ናብታ መብዛሕትኡ እዋን ትዕጾ: ደስ እንክለን ድማ መጽሓፍ ከነንብነላ ትኽፈተልና ዝነበረት ናይ ኣጋይሽ ክፍሊ ኮይና መጽሓፍቲን ዓቢ ኣርማድዮ ዝነበራ ኣፍደገ ኣቢላ ኣብ ደረት ሓረግ ናይ ወይኒ ምስ በጽሐት ተዓጺፋ ንቕድሚት ብምምራሽ ምስቲ ዝበዝሐ ወገናቱ ኣብቲ ዝተደለወላ ናይ ሓጺንን ሻምብቖንድ ዳስ ተስተርሒ።

ሽልሕ ዝበለን ማእከላይዝዕብየቱ ቆጽሊ ነበራ፣ ህስስ ዝበለ ሮዛ ዝሕብሩ ክንዲ ዓባይ ዓባይቶ ኢድና ዝኸውን, ናይ መጠቅለሊ ሽኮር ዝቐራረብ ቕርጺ ዘለዎ ድማ እዩ ዝነበረ። ሳሕቲ ድማ ኣደይን ማማ ቐደስን ከውግዓ እንከለዋ ብዕላለን እንተዘይተመሲጠ ነቲ ዝወድቕ ዝነበረ ዕንባባታት እናረኣኹ ይዘናጋዕ እሞ፣ “እዋእ ክሳብ 17 ፍዮሪታት ዝወድቓ ኣዕሊለን” ኢለ ን ነብሰይ ጸብጻብ የቕርበላ ኔረ ።

ክሳብ ዕንበባ ዝወድቕ ድማ ነተን ኣብ መእተዊ ናይ ሳሎን ዘሎ መሳልል ዘለዋ ናይ ባዞ ኣትክልቲ ይዕዘብ፣ መብዛሕቲኡ እዋን እዘን ኣትክልቲ እዚአን እየን ንነዊሕ እዋን ሕብረን ከይቐየራን ከይሓረራን ዝጸንሓ ፣ ኣብቲ ገፊሕ ካንቸሎና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ብስርዓት ዝተቐመጠ ማእለያ ዘይብሉ ባዞታትት ናይ ፍዮሪ ነይሩ። ኣብ መሳኩቲ፣ ኣብ ነኣሽቱ መሳልላትን ኣብ ጥቓ እንዳ ከልብናን ከይተፈረ!

ኣደይን ጎረቤትናን ኣብ ዝተፈላለየ ሆቴላት ዝሰርሓ ነበራ፣ ንሰን ኣብ ኦፊስ ኣደይ ድማ ኣብ ናይ ክፍልታት ምትዕርራይን ምስሳይ ኣጋይሽን። ንሰን ምስ ተፈደሳ ብሕትው ኢለን ጋዜጣ ዘንብባሉ፣ ኣብ ተለቭጅን ክሳብ ዝጅመር ኣብ ሶፋ ዝድቕሳሉ እዋንን ኩነትን ነበረን። ከምዚ ዓይነት ናብራ ነደይ Copy and Paste ይገብረላ ነበርኩ ነደይ።

ምስ ኣደይ ናይ ጓልን ኣደን ዝከውን ናይ ዕድመ ፍልልይ ነበረን። ስለዝኾነ ድማ እታ ምሳና ትጻወት ጓለን ትመስለኒ ዝነበረት፣ ለካ ጓል ጓለን እያ ንሱ እውን ኣብታ ጽላል ከዕልላ እንከለዋ እየ ሰሚዐየን።

ዕላለን ቐጺሉ፣ ኣደይ ናታ ኣብ ኢዳ ሒዛታ ዝነበረት ጥራዝ ገንጺላ ዘይተረድኣ መታን ሕሳብ ትሓተን ነበረት።

“ኣንትን ማማ ቐደስ እንታይ ማለት እዩ
5+2-2 =
ኢልካ ኸ? ስለምንታይ ደሚሩ ዘጣዕስ ኣለዎ?

“ጣዕሳ ዶ በልክዮ? ኣነስ ኣሸበሸብ መልክዎ
ንኣብነት ርሑቕ ከይከድና ። በለስ ደስ ይብለኪ እሞ፣ ነቲ በዓል በለስ ክቐርፈልኪ ደው ተብልዮ፣ ሽዑ ንዓኪን ንደቅኺን ሓሙሽተ በለስ ንኽትገዝኢ ሓንቲ ሕርካም ጥራይ ትህልወኪ፣ ከመጋጣሚ ኣነን ሰናይት ጓለይ ድማ ንርእየኪ ከም ዘለና ምስ ፈለጥኪ ንዓና እውን ሓሓንቴና ተቕርፍልና፣ ሽዑ ወዮ ነዛ ሰናይ ተግባርኪ ዘስተብሃለ በዓል በለስ፣ ኣብ ክንዲ ናይ 7በለስ ዘኽፍለኪ ናይ 5 ጥራይ ኣኽፊሉ ነተን ናይና ከም መቑሽሽ ይሓስበልኪ።”

ምስ በልኣ፣ ሰሓቕ ብሰሓቕ ኮና ክልቲኤን። ኣነ ድማ እቲ ኣብ ሕዝሎ ኣደይ ዝነበረ ሓወይ ደቂሱ ስለ ዝነበረ፣ ብሰሓቐን ክበራበር ተመነኹ።

፣ ንሰን ድማ ገጸን ከም ጸሓይ ተኾሊዑ የዕልላ፣ ኣደይ ብኣመሃህረአን ተገሪማ።

“እዋን ኣንትን ማማ ቐደስ መምህር ዘይትኾና ዝነበርክን” ምስ በለተን

“እህ ናይ ጎረቤት ዝያዳ ነጥቢ ክምልኣልኪ ደሊኺ ምሽ ኣትረከ !” ይበሃሃላ እሞ ይስሕቃ።

ኣንታ ሰብ እባ ክስሕቕ ከሎ ከጸብቀሉ በልኩ፣ ከመይሲ መብዛሕቲኡ እዋን ጽውግ በሃሊት ኣየን ዝነበራ፣ ኣብቲ ካንቸሎ ኣብ ዝኾነ እዋን ጎፍ ንጎፍ ምስ ተራከባ ድማ፣ ኣደይ እያ ቐዲማ ሓደርክን ትብል፣ ሽዑ ምምላስ ወይ ዘይምምላስ ናተን እዩ፣ ደስ ክብለን ይምልሳ ደስ ከይብለን ድማ ከምቲ ገረብ ትም ይመርጻ። ሽዑ ኣደይ ናይ ምሸት ገለ ቛይቛ ክቖጽራ ምዃነን ትግምት፣ እቲ ቛይቛ ድማ ደማሙ ክበኣሱ ዝሰበርዎ ወይ ዘውደቕዎ ባዞታት ናይ ፍዮሪ፣ ዓንጾ ንምውጻእ ይርከብዎ ነበሩ እሞ ኣደይ ድማ፣
“ክላእ እዚ ፍዮሪስ መሕጥኢ እዩ!” ክትብል ይሰምዓ ነበርኩ።

ኣደይ ናይ መሃይምነት ምጥፋእ ትምህርቲ ምስ ጀመረት ኣነ ካልኣይ ክፍሊ እየ ነይረ፣ እንተኾነ ግን ሓሊፋትኒ ከተረድኣኒ ግዜ ኣይወሰደላን፣ እዚ ንማማ ቀደስ ዓቢ ሩፍታ ነበረ። ዝተማህረት ኣደ ዝተማህረ ሕብረተሰብ ተፍሪ ኢለን ይኣምና ከም ዝነበራ ድማ ይደጋግማ።
ኣቓልቦይ ናይ ሓንቲ ጥቓይ ዝነበረት ባዞ ፍዮሪ ገበርኩ። ድማ ረጒድን ውሑድን ቆጽሊ ነበረን፣ ቅጡባብ ከም ግጥሚ!

ረእይዋ እዚኣ እቲ ቖጽላ ንባዕሉ ብመልክዕ ዕንበባ እዩ ዝቖመ፣ ቀጠልያ ጽገሬዳ እኮ እያ ትመስል! ከይትቕንጠብ ድማ ክንዲ ኣጻብዕ ዝኸውን ክሳድ ከማን የብላን በቃ ዶጭዷጭ እያ ኩርዕቲ ከም እቲ ኣብ ኣፍልቢ ናይ ኣደይ ዘላ እስተሊኒ ዓይነት! ከመይ ኣቢላ እንድዕላ ኣይትነቕጽ እያ፣ “ብዙሕ ማይ ከይተስትይዋ” ስለ ንበሃል ድማ ማማ ቐደስ ባዕለን ከስትይኣ ኢና ንገድፈለን ዝነበርና፣ ዋላ ነቲ ጃርዲን ምሉእ ቀዳም ንግሆ ማይ ከነስቲ ን ከንቸሎ ክንሓጽብን እንከለና፣ ንዓኣን ነተን ጥቓኣ ዘለዋ ናይ ባዞ ፍዮሪታት ዳርጋ ንኽሕጸብ ጥራይ ነቲ ዝዘርጋሕናዮ ሻምብቖ ፕላስቲክ ኣጻብዕና የእቲና “ፊፍ” ኣቢልና ንሓጽበን ጥራይ ነበርና።

ዘይከምታ ዘስተኸ ዘስተካ ማይ ዘይኣኽላ ጽጌረዳ እያ ነይራ። “ንሳ እትሰትዮ ማይ ጋቢ የሕጽብ ይብላና ነበራ” ሓደ ሓደ እዋን ድማ ንኹሉ ጸንቒቓ: ቁንጣሮን ደም በጊዕን ዝመስላ ዕንበባታት ጥራይ ትምጡ። ከም ንግስቲ ናይቲ ጃርዲን ኮይና ድማ ይቀባጠረላ፣ ኣከባይኣ ጸሃያይ ኣይርከቦን፣ ።
እታ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራባ ዝነበረት ጨና ኣዳም፣ ንዝተፈላለየ ፈውሲን ቀመም ናይ ሽሮ ክትከውን ዘይትቅንጠበሉ እዋን በዓልን ሰንበትን ክከውን እንከሎ፣ እታ ጽገሬዳ ግን ወትሩ ወስ ዝብላ ኣይነበረን። ኣብ ዓመት ሓንሳብ ክትቕምቀም እንከላ ድማ፣ ማማ ቐደስ ብኣካል ክህልዋ ኣለወን፣ ሽዑ ከምዚ ዝላጸ ቖልዓ ከቐባጥራላ ቁሩብ እዩ ዝተርፈን። ቆልዑ ከይረግጽዋ ተባሂሉ ድማ ኣከባቢኣ ብሓውሲ ዚግዛግ ዝተቐመጠ ሕጡብ ተኸሊላ ትርከብ። መዓስ እዚ ጥራይ፣ ከም ርእሰ ከተማ ድማ፣ ርሕቐት ካብኣ እዩ ዝልካዕ ዝነበረ። ካብ ጽገሬካ ክንድዚ ስጉምቲ ፣ ካብኣ ክንድዚ እመት ንላዕሊ ይምናልባት እታ ኣብ ጥቃኣ ዝነበረት ሮዝማሪኖ ዶ ትኸውን ትጫረታ ዘላ!

ኣሃ ከይረሳዕክዎ ኣባ ጉዕ ድማ ኔራትና፣ ዕንጨይቲ ጸርያ ትሓጊ እሞ ደሓር ጨብጪባ ጨብጪባ ጻዕዳ ንኣሽቱ ዕንበባታት ኣጨልጊዓ ደሓር ነቲ ጉዓ ዘግ ተብለልና፣ ፐርሰሜሎ ሴደኖ ኩል ግዜ ብሮማዲ ይድንደኑ ነበሩ፣ ነቲ ንኾሚደረ ኢልና ዝተከልናዮ መደገፊ ድማ ሓደ ጸሃያይ ዝኾነ ጻዕዳ ሓረግ እናተጠምተመ ሞኽ የብለና። ክንቕንጥቦ እንተበልና ምስ ዱባ ተሓዋዊሱ ይጸንሓና።ሽዑ ተሓሊልና ንገድፎ።

ክላ እዋእ ናይ ዱባ ኣሞ ግደፍዎ ፈስቲቫል እዩ በቃ! ባንዴርኡ ኣብ ኩሉ የስፋሕፍሖ፣ ጫማና ኣውጺእና ምስ ደቐስና፣ ክንድ ጫማና ዝኸውን ወሲኹ ይሓርድ። ማይ ዝኣከለ ስለ ዘይኣኽሎ ድማ ከየሰክፈና ኢሉ ግዲ ኾይኑ ኣብ እዋን ክረምቲ እዩ ዝቦቑል። ውዕዉዕ ብጫ ዝሕብሩ ክንዲ ዓባይ ዓባይቶና ዝኾና ሸላሕቲ ሊቺታት ክመስል ዕንበባታት : መሬት ቧዕ ኣቢልዋ ምስ ቀነየ፣ ኣብ ዳርጋ ሰለስተ ሰሙኑ ድማ ከም ለቖታ እናተጠቕለለ ፈለማ ክንዲ ጡብ ኣደይ፣ ድሕሪ እዚ ዂዕሶ ናይ ቴምፖ ምስ ኮነ፣ ሽዑ እዩ ክንዲ ጡብ ናይተን ዋና ገዛና ዝኸውን። እዚ ዝኽዝውን ዘሎ ድማ ቅድሚ ክንዲ ዓባይ ኩዕሾ ምዃኑ እዩ።

ይ ቕ ጽ ል

ሳባ ኪዳነ

26/ 07/ 2019

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *