“ብዛዕባኺ ክጽሕፍ ይብል’ሞ ቅጭ ይመጸኒ”

“ብዛዕባኺ ክጽሕፍ እደሊ’ሞ ቅጭ ይመጸኒ!”  

ብ ንዕማ ስዒድ ጽተጻሕፈ

                     ካብ ክልቲኦም ናብ መኖም ከምዘብል ኣይፈለጥኩን….ንክልቲኦም ብማዕረ ዝፈቱ ልቢ ሒዘ  ወዝቢ ኣብ ከባቢ ሚኒስትሪ ትምህርቲ” ጎፍ”ምስ በሉኒ ዝተሰምዓኒ ሓጎስ መግለጺ የብሉን።ክልተ ሰብ ጥበብ ነናቶም ዝኽርን ፍቕርን ሒዞም ዝጓዓዙ ኣሕዋተይ ብምዃኖም ፈለማ ነቲ  ካብ ዘይረኽቦ ኣዋርሕ ዘቑጸረ ድምጻዊ ሰላም ክብል’የ መሪጸ”ሞሞና…የ” ተጠምጢመ ክስዕሞ፡ኣቓልቦ ሰባት ከምዝሰሓብኩ ከየስተውዓልኩ’የ ጸኒሐ።

          ድሒረ ክስዕሞ ዝቐረብኩዎ ገጣሚ ዳይረክተርን ተዋሳእን ኣወል ስዒድ ድማ ንሰላምታ ዝተዘርግሐ ኣእዳወይ ሒዙ ናብ ቦርሳይ ገጹ ከብል ብምምራጹ ሞሞና ሚስጥር ክልቴና ብዘይምፍላጡ ብፍሽኽታ ክዕዘብ’ዩ መሪጹ” እዚኣ ተከኽ ኣቢላትኒ’ያ ሞሜ…ባዕለይ እንተዘይመንጢለያ ብስእልታተይ ጥራይ እንዳ ስእሊ ክትከፍት’ያ…” ቆላሕታ ናይቶም ኣብ ከባቢና ዘዕዘቡና ዝነበሩ ሰባት ከይዓጀቦ ምሳይ ክጓተት ዝመረጸ ኣወል ቅድመ ኩነት ኣቕሪቡ” ወይ ስእለይ ወይ ኣይስዕመክን’የ”ምባሉ ኣናቒጹኒ”ኪድ ግደፎ….በዚ ጎፍጓፍ ጭሕምኻ ምውጋእ ተረፈኒ’ምበር……” ደው’ሉ ንክልቴና ዝዕዘበና ዝነበረን  ዝተገረመን ሞሞና ሒዘ ስጉምቲ ጀሚረ፡

        ኣወል ገጸ-ባህሪ ዘጽንዕ እንክመስል ደድሕረይ እናሰዓበ “ወላሂ ንዕማ ዘይረኣኽያ ደብዳበ ፍቕሪ ብድሕሪኣ ተጻሒፉ’ሎ….ክትጠፍ ኣኒ ኣይደልን’የ….ሃቢብቲ. …..በጃኺ”ክለማመን ስለዝጀመረ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ብዛዕብኡ  ክጽሕፍ ከለኹ ሪኤያ ምንባረይን እታ ስእሊ ምሳይ ከምዘላን ተጠንቒቐ ከምዘቀመጥኩዋን ክህቦ ምዃነይን ሓቢረ  ብተራይ ንዝናፈቕኩዎ ሰላምታ ክህበኒ’የ ጠሊበ፡በታ ቦርሳይ ክምንጥል ዝጉትተኒ ዝነበረ ኣእዳው” ሕቑፍ”ኣቢሉ ኣብ ምዕጉርተይ ምስ ሰዓመኒ’የ እቲ ብሓደ ዘሕለፍናዮ ፍቕርን ሕውነትን….እቲ ኣብ ሓንቲ ጋዜጣ ከም ኣባላት ዝሰራሕናሎም ዓመታት መጋረጃ ዝኽሩ  ከፊቱ ብሓሳብ ንድሕሪት ክመልሰኒ ዝኸኣለ።

      ኣወል  ኣይኮነን ብደቓይቕ መዓልታት ወሲደ ክፍትሾ ዘይክእል ኣድማስ “ጥበብ”ምዃኑ ኣይሰሓትኩን፡ንግብሪ ኣወል ከም ድራማ ክዕዘብ ዝጸንሐ ድምጻዊና” ክንድዚ ትጓተቱላ ስእሊ እንተተርእኒ ደስ ምበለኒ”ሓሳብ ኣቕሪቡ….ኣብ ገዛ ምስ ዝገድፋ” ዳየሪየይ”ከምዘላ ነጊረ ከሪኦ ምዃነይ ቃል ኣትየሉ።ካብኦም ተፈልየ ኣብ ዝኸድኩሉ ግዜ ሚስጢር ናይታ ድሕሪ’ዛ ስእሊ ኣወል ስዒድ ዘላ ጽሑፍ ክፍትሽ’ኳ እንተፈተንኩ ወይከ! ግን ነዛ ስእሊ ናብታ ብልቢ ዘፍቅራ ክሰዳ ከሎ ዝመጸሉ ሓሳባት በታ ኣጻብዕቱ ጨቢጥዋ ብዘሎ ፒሮ ኣብታ ሰዓት’ቲኣ ከምዘስፈራ እርግጸኛ’የ።

 

  ንደቓይቕ ንስእልን ሓሳባትን ኣወል ከመሳስል ስቕታ’የ መሪጸ። በቲ ምስ ኩሉ ኣብ ኩሉ ተመሳሲሉ ምስ ዝኸይድ ኣወል ዝተፈቅረት ሄዋን መን’ያ ክፈልጥ ደስ ምበለኒ..ግን ንኣወል ናብ ውልቃዊ ሂወቱ ኣቲኻ ምትንኻፉ ኣይተረኣየንን፡እንተ’ታ ኣወል”  እንተዘያኣምጺእክያ”ኢሉ ኣብ ማእከል ጎደና ከተማና ኣስመራ ወጠጥ ዝበለላ ስእሊ ምስ ፍቕራዊ ቃላት እቲ”ደራሲ” እንሀት  ኣብ ዝኽርን ተዘክሮን ምሳይ ክትጽንበር መሪጸያ’ለኹ

“ርሑስ በዓል” ትብል ብምዃና  ድማ   ሎሚ ብምኽንያት ዒድ ኣልዓድሓ እንተቕረብኩዋ ዘኽፍእ ኣይመስለንን፡

 

                 “ዝኽሪ”

 

“ብዛዕባኺ ክጽሕፍ እደሊ’ሞ. ..ቅጭ ይመጸኒ፡ክፈትወኪ እደሊ’ሞ  እናተረዳኣኒ እጸልኣኪ…ፒሮይ ብሰንክኺ እተውጾም ቃላት ስኢና  ከይትጽሕፍ ሓንጊዳ..ኣብ ዓለም ዘለው ኣድነቕተይ ነዛ ስእሊ ብ100 ዶላር ገዚኦማ…ንኽብረይ ዝኽፈል ዋጋ ከም ዝኸፍሉ ብግብሪ ኣሪኦምኒ…ኣነ ግን ብጣዕሚ ናይ ዝጸልኣ ሓፍተይ”መዘከርታ’ያ” ስለዝበልኩዎም  መሊሳ ዋጋ ወሲኻ…ኣቲ ጀላዕ ኣበይ’ሞ ይርዳኣኪ…ርሑስ በዓል!

 

    ኣፍቃርኽን ሓውኺን  ኣወል ስዒድ”

 

 ዝብል መልእኽቲ ዝሓቖፈት ስእሊ ኣወል ስዒድ ንኣዋርሕ ምሳይ ምህላዋ ባህ’ኳ እንተበለኒ ንመን  ተጻሒፋ,..ስለምንታይ’ከ የንጸርጽር ኔሩ ዘይምፍላጠይ ቁሩብ   ብዛዕባ” ተፈቃሪት”እዚ ንኸይብል ኣሲሩኒ’ሎ።እቲ ዘሕርቐንን ወትሩ ንኣወል  ኣብ ዝረኸብኩሉ” ኣታ ንስኻስ ….”ዘብለንን ድማ ስነ-ጥበባዊ ኣወል ስዒድ እንተስ ጻዕቂ ስራሕ ግዜ እናተሻመዎ,..እንተስ ብሸለልትነት ብዛዕብኡ ኣብ ገጻት FB ንዝበሃል  ዘይምርኣዩ’ዩ። እንተ ኣነ’ሞ ወላ ኣይርኣዮ ወላ ኣየንብቦ ንዝተሰማዓኒ ካብ ምባል ድሕር ኣይብልን’የ….ኣወለይ ኣብዘይብሉ ምስ ለውሃቱ ግርህንኡ ዋዒኡ ብሓፈሻ ተፈታውን ተናፋቕን ሕውነቱን ከሲበ ወይ ብውሽጠይ ሓቚፈ ምስኡ ውዒለ ሓዲረ’ለኹ።እንተ’ቲ ጎይታ ጠባይን ምስ ዓበይትን ንኣሽቱን ዝምድንኡ ኣወሃሂዱ ዝጓዓዝ ፍትው ድምጻዊና ኣማኑኤል ወልደጋብር( ሞሞና)እሞ በቶም ስሩዓትን ምጭዋትን ኣስናኑ “ፍሽኽ”ኢሉ ምስ ጣዕመ ዜማታቱ ኣብቲ ብቐሊሉ ማንም ዘይኣትዎ ቆፎ ዝኽረይ  ኮፍ’ሉ ኣሎ።

ሰናይ መዓልቲ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *