ንሰንበትና

 

“ኣነ እዛ ቡፎይ ኣይትሰማማዓኒን እያ!ሳባ ሓፍተይ መዓረይ !”

‘ቡፎይ ዓራት ዘይሰማመዖ ደኣ ዶ ደኣ’ ዶ በሉ መጺኣኩም ሓቀይ፣ ቡፌ ማለቱ እዩ ንሱን , እንተኾነ ለይትታትና ምስ ደሳለ በረኸት ደኣ ኣዘኻኸረኒ። ካብ ዓራት መሬት ዘፍትወሉ ጸወታና ሓደ ብልጫ ነበሮ። ድምጺ የብሉ ወላ ገለ። ሰላሕታ ወራር፣ ቕጭ ሕርሙ የሕሊፍካስ ንግሆ ትሰሓሓቕ ክክክክ።

እዚ ሕጂ ኣብ ሓደ ውራይ ዝተራኸብና ሓበሻ ግን፣ ኣብ ጥቓ ቡፌ ናይ መግቢ ኢና ዘለና እቲ እኳ ተር ክም ዓተር ኢሉ ብልዓኒ ክብል፣ ብ ኢድ ወሓላሉ ተኸሺኑ፣ ብ ማሕለፍያ ተጠቢቱ፣ ብምኑያት ሰባት ብ ውቁብ ኣገባብ ተነባቢሩ ን ሸውሃትካ ብኣዋዲ ጨንኡ ድሮ ‘ልበይ ቀልበይ’ ኣቢሉ ብፍቕሪ ሃነፍነፍ ዘብለሉ ኣጋጣሚ ውሑድ ኣይኮነነ።
ናብ መጀመርያ መስመር ናይዚ ጽሑፍ ደኣ ንመለስ። ደሓን እንታይ ገብርኩም ባዕለይ ተመሊሰ ክሓተልኩም እየ።
“እንታይ ኮንካ ኢኻ ቡፌ ዘይትፈቱ ?”
‘ርኢኺ ሳባ ሓፍተይ ኣኣነ በዓል መትከል እየ። ኣብ ሓንቲ መኣዲ ኸኣ ካብ ሓንቲ ጻሕሊ ንላዕሊ ብላዕ ኣኣይመጸኒን እዩ። በላዒ ክልተ ጻሕሊ ከይከውን ኣዝየ እየ ዝጥንቐቕ’ በለኒ እሞ !
ኣነ ድማ ግርም እናበለኒ። እምቧእ ምስላታታን ኣበሃህላታትን ቃል ብቃላ ክትትርጉም ደኣ በልኩ ። ደሓር ከኣ ኩሉ ጽሑፍ እኮ ቃል ብቓሉ ዘይውሰድ። ዋላ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ከምኡ እዩ። እንትዘይኮነ ከምዚ ገለ ሰባት ንምምጻእ ጎይታና እየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ትንቢት ቃል ብቓሉ ክፍጸም ዝጽበዩ ዘለዉ ዝዓይነቱ እዩ፣ ኣቲ ትንቢት ተፈጻምነቱ ልዕሊ ሚእቲ ካብ ሚእቲ እኳ እንተኾነ። ቃል ብቓል ግን ኣይኮነን ዝፍጸም፣ ልክዕ ከም ቀዳማይ ምጽኣቱ ቅል ብቓል ዘይትፈጸመ።

ንዑ ደኣ ሕጂስ ስሒነያ እየ ምስኡ ክሳለ ክብል ከምኡ ሓንቲ ጸብሒ ጥራይ ኣልዒለ። ወጃዕ እናበልና ገለ ስጊንጢር ነገራት ናይ ኣኣመጋግባ ከኣ በልና

*ኣብ ታይላንድ ብ ፋርኬታ ካብ ምብላዕ ተጠንቐቕ። ኣባኡ ፋኬታ ዝቕርቡልካ መድፍኢን መስሓቢን መግቢ ኣምበር መብልዒ ኣይኮነን ልክዕ ክምዚ ካራ። (እምቧእ ስለዚ ኣብ ፓሪስ ዘሎ ሬርቶታንቶም ኮይነ ብ ፋርኬታ ዝበላዕክዎስ ተጻዊሮምኒ ማለት እኮ እዩ ወይ ሰብ ደቀይ)

* ኣብ ካዛኪስታን ጋሻ ምኳንካ ምስ ከድካዮም ኩባያኻ ፍርቂ እያ ትቕዳሕ ናቶም ምሉእ ክንሱ። ንዕኦም ምልክት ክብረት እዩ። ምሉእ ኩባያ ዝቕዳሓልካ ኣብ እዋን ምፍናውካ እዩ። ምጽእ ምስ በልካ ምሉእ እንተቐዲሖምላልካ። ግዜ የብለኡን ቅልጢፍካ ኪድ ማለቶም እዩ።

* ኣብ ጃይና ብያትኻ ኣትተጽሪ። ከም ናይ ዓድና ዓይነት ዓይነት እዩ ኣይጸገበን ከይብሉኻ

*ኣብ ጥልያን ዝያዳ ፋርማጆ ኣይትሕተት። ነቲ ዝኸሸነ ኣካል ከም ምጽራፍ እዩ ዝቑጸር ኣብ ፖርቱጋል እውን ጨውን በርበረን ምሕታት ጸርፍን ንውሪን እዩ

*ኣብ ጆርጅያ፣ ብኬሪኻ ፊት ኢልካ ኣይቕመን እዩ። ግጥም ኣቢልካ ጭልጥ ከተብላ ስለ ዝኾንካ ዓቕምኻ ቕዳሕ። ፊት ኣቢልካ ትገድፎ እንተኾንካ ግን፣ ከም ሓደ ዘይ በዓል መትከል፣ ዘይእሙን፣ ወልፋስ፣ ላንጋላንጋ ካልእን ጉድለታት ናትካ ኣዮም ማለት እዩ

* ኣብ ጃፓን ባዕልኻ ኣብ ብኬርኻ ኣይትቕዳሕ ። እዚ እውን ስዲ ስሱዕ፣ ፈታዊ ነብሱ፣ ኣብ ብጻዩ ክብሪ ዘይብሉ ካልእን ከስምየካ ስለ ዝኽእል። እንታይ ዳኣ ክቕደሓልካ እንተደሊኻ ናይ መዓልልትኻ ዋንጫ ምስ ቀዳሕካ ክሱ ወይ ንሳ ድማ ምቕዳሕ ኣይዝግዑን እዮመ !

* ካፕቹኖ ቅድሚ ፋዱስ ጥራይ እዩ ዝስተ። ብ ባህሊ ኢጣልያውያን መሰረት ክክክክክ !

* ኣብ ፈረንሳ ድማ፣ እናተምግብካ እንከለኻ ሰላጣን ባኒን ብ ፋርኬታ ክትቆስጽ እንተርኺቦምኻ በዛ ሰሓቕ !
ከምዚ ሓደ መዓልቲ ኣነ ዝኾንክዎ ማለት እዩ ክክክክክክ

ሰናይ ሰንበት የሕዋት
ሳባ ኪዳነ
27/01/2019 ፓሪስ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *