ኣብ ታሪኻዊ 1330 ቓላት ናይ ኣባ ተኽለሚኪኤል ተወልደ: ነብስኹም ኣብ ኣየነይቲ ግማዕ ናይታ ሕንባሻ ትረኽብዋ?(ቀዳማይ ክፋል)

ኣብ ታሪኻዊ 1330 ቓላት ናይ ኣባ ተኽለሚኪኤል ተወልደ: ነብስኹም ኣብ ኣየነይቲ ግማዕ ናይታ ሕንባሻ ትረኽብዋ?

እተን “ክቡራን ህዝበ-እዝጊኣብሄር” ዝብላ ቓላት ንቑጽርታ1, 2, 3,ይውክላ ኣብታ ጽሕፍቲ፣ ክሳብ እታ ‘ሰማያት‘ እትብል መበል 1330 ቃል ናብ ዊነኻ እትመልሰካ ድማ:ን16 ደቓይቕን 57 ካልኢት ድማ ኣብ መንጎ ኣድናቖት፣ ተስፋ ምልኣት ሓጎስን ሓበንን ኣስተንትኖትን ዝኣመሰሉ ስምዒታት እናተፈራረቑካ ድማ ብቓላቶም ትርስረስ።

ሽዑ ናብ እቲ መልእኽቲ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ምዃኑ ምስ ፈለጥካ ድማ፣ ትሓልም ከይትህሉ ነብስኻ ትቕንጥዋ። እቲ ኽውንነት 12/10/2018 ኣብ እንዳ ቕዱስ ሚካኤል ቤተኽርስትያን ሰገነይቲ ዝተኾልዐ ማንታ ጸሓይ ናይ እዚ ዓመት እዚ ምስ ብርሃነ ኣብርሀ ኮይኑ ምስ ረኣኻዮ ትግረም። ብርሃነ እታ ‘ሃገረይ ኤርትራታ’ እትብል መጽሓፉ ከም ኩሎም ሓርበኛታታ እሱራት መዋዕሎኡን መሓድሮኡን ካብ ዝኸውን ኣዋርሕ ምስ ተሰቑረካ ምስ ፣ ነቶም ኣባ ትፈርሃሎም: ነቲ ቓል ከሓዶ ይመጸካ መታን ጠንቂ ሕሰሞም ከይከውን መታን: ሽው ኢልካ ናብ ሓልዮት ትሕባእ: ንብ ናይዚ ዘመንና ኤርትራዊ ፍርሒ ዝወለዶ ሓልዮት። ናይ ዘለካ ጌርካ ከተዕቁብን ክትኸላኸለሎምን፣ ንጽንጽያ ዓይኖም ዘንፍር ሽሽ ከይትብል ብ ባህርያዊ ሓቂ ናይ ርሕቀት ምስ ተሓንኮልካ ካብ ዓድኻ ምውጻእካን ጣዕ የብለካ! ሽዑ ከምቲ እቶም ኣባ ዝበልዎ ናብቲ ጽላል ኩልና ዝኾነ ኣግዚኣብሄር ንጸሎት ንምርሽ።

ኣነ ነታ ቓል ናይ ኣባ  ተኽለሚካኤል ፣ ቓል ብቓሉ ክጽሕፎ ምኽኣለይን ብዙሕ ተማሂረላን ኣስተንቲነላን እየ። ናብ 6 ነገራት ድማ ተኸፋፊላትለይ።

ቅድሚኡ ግን ስለምንታይ እታ ዕለት ዘዳለኽዋ ጽሕፍቲ ክውሽል ይፈቐደለይ።

ኣባ ተኽለሚካኤል ብዘይካ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝህብዎ ናይ ቲኦሎጂ ን ፍልስፍናን ትምህርቲ፣ ንሃይማኖታዊ ኣገልግሎትን፣ ትምህርቲን ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ ጣልያን እንግሊዝ ኣመሪካ ኣውስትራልያን ካልኦትን ከም ዝመላለሱን። ክሳብ እዚ ቐረባ ዓመታት ድማ ኣብ ሰሎሞንያ ዝተባህላ ደሴታት: ናይ ዘርኣ ክህነት ሓላፊ ኾይኖም ከም ዘገልገሉ ሰብ መጠን፣ እቲ ክብልዎ ዝደልዩ ነገር ኣብ ደገ ኮይኖም ክብልዎን ምከኣሉ ነይሮም እዮመ:: ግን ስለምንታይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ መሪጾም ?
እዚ ግዜ ዝምልሶ ንታሪኽ ዝግደፍ ሕቶ እኳ እንተኾነ። ግን ከኣ ገለ ገለ ፍንጭታት ሲ ክቕመጥ ይከኣል እዩ።
ከም ዝፍለጥ እዛ ጽሕፍቲ ኣብቲ ቤተኽርስትያን ኣብ ዝተነበትሉ እዋን ዶክተር ኣብይ ናብ ናይ ጀርመን ዑደቱ ዝብገሰሉ ኣብ ዝነበረ እዋን እዩ ዝነበረ። እቲ ምስ ኤርትራ ብዝተኸተሎ ናይ ዕርቂ ፖሊሲ ዝጀመረ ዝናኡ ዝሕንበብ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ፣ ኣብቲ ኣኻኤባ ናይ ሃብታማትን ጸለውቲ ሃገራትን ብዛዕባ ኤርትራ ኣልዒሉ ከም ዝዝረብ ዘይከሓድ እኳ እንተኾነ።የግዳስ ግዳ ብወገን ኤርትራ ጉዳዩ ተዓብዒቡን እቲ ንዶክተር ኣብይ ናይ ጀርመን ዑደቱ ንብገለ ግዱሳት ኤርትራውያን ንምርካብ ዝተገብረ ኣብ ዝፈሸለሉ ሁመት ፣ እቲ ትኽኽለኛ ድምጺን ድሌትን ኤርትራዊ ንምስማዕ ዝተገበረት ወቕታዊት ተባዕ ስጉምቲ ክትከውን ተኻሎታት ኣሎ።
እዛ ንማዕከናን ዜናታ ናይ ድያስፖራ ዓብሊላ ዘላ ኹነት። ተወሳኺ እውን እታ እንኮ ኢሕታና ተረዲእዋ ዘሎ ጀርመን ፣ኣብ ኤርትራ ንዘለዋ መርገጺ ዘራጉድ ጭብጢ ሰነድ ከም እትኸውን እውን ዘየጠራጥር እዩ። ምስጋና ይኹኖም ንኣባ።

ክ ቕ ጽ ላ
እሞ የሕዋት
ኣንዊሐልኩም ዶ ሓቀይ
ሻሂ ሰቲና ንመለስ ምሽ ?
ሳባ ኪዳነ
3/11/2018
ፓሪስ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ሓንቲ ርእይቶ

  1. እስቲፍ
    04-11-2018
    መጽሓፊ ሓሳባትኩም

    ዝኸበርኪ ሳባ ኪዳነ፡
    ከም ወትሩ፡ ኣተኩረኽን መልእኽትኽን ኣብ ቁምነገር ኮይኑ፡ ገለ ዋዛ ድማ ንጽሑፍኪ ከም ስናፍጭ መቐረት ይህቦ ዩ። ሳቢና ኣጆኺ፡ ኣብ ናጻ ኤርትራ ኮይና ንመያየጠሉ መድረኽ ርሑቕ ኣይኮነን። የግዳስ ነቲ ቀረባ ርሁው ለውጢ ዘተዓናቕፍ ምስ ዘጋጥም፡ ከም ወትሩ ብሓባር ንቃለሶ።

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *