እቲ ጫምኡ ከም ነፋሒቶ ዝቐያይር ፡ ብሉጽ ተዋስኣይ

እቲ ጫምኡ ከም ነፋሒቶ ዝቀያየር ብሉጽ ተዋሳኣይ

 

ብሓሳባተይ ምስኡ ኮፍ ኢለ ኣለኹ….ባዛዕባ ጫሙኡ ዶ ክጅምር ማጂካውያን ጫማ ስለ ዝውንን ኣይኮነን ደቂ ሓዝ ሓዝ ከይጸልኡኒ እምበር እቲ ስትራተጂካዊ ኣቀማምጣ ገዛውቶም :ምስ ጫምኦም ምትሕሓዝ ኣለዎ ::

ካብ ገዛ ክወጹ እንከለዉ ጫምኦም ጸሊም: ካብ ገዛውቶም ናብ ከተማ ኣብ ዝመጽሉ ጫምኦም ቀይሕ ይቅየር :ጸረግቲ ጫማ ወይ ኒስትሮ ቀንዲ ኣታዊታቶም ካብ ደቂ ሓዝሓዝዩ ይብሉ ናይ ስነ ቁጠባ ተመራመርቲ ::

ኣያ ዘርኣይ ድማ ገዛውቱ ቀይሕ ሓመድ ስለ ዝኾነ :ዓቀበት ሓዝሓዝ ምስ ወረደ ናብቲ ዓሚሉ ኒስትሮዩ ዝጓየይ:: ምስ ኣያ ዘርኣይ ሌላና ቅድሚኡ እኳ እንተነበረ ኣጸቢቅና ዝተቀራረብና ግን ኣብ ሰማንያታት ፈተነ ትብል ናይ መድረኽ ድራማዩ ::

ኣካዳድንኡ ጽፉፍ ዕላሉ ልዙብ ሰሓቃይ ተጫራቃይ ኔሩን ኣሎን ::እታ ቅጥኒ ኣይትውስኽ ኣይትንኪ ይምክሓሉየ ብጉብዝናይ :: ጸጉሪ ርእሱ ተመኒኻ ኣይትጸግቦን ኣብቲ ጊዜ :: ኣብዚ ጊዜ ግን ከም ናይ ኣያ ዘርኣይ ኣይትግበረን ጸጉረይ ኢለየ ሰንበት ሰንበት ኣብ ቤተክርስትያን ዝጽሊ:: ከመይሲ ይኸዳ ኣለዋምበር እናበልናየን ወዮ ዘቅንእ ጸጉሩ ኣብ ማዕጺድ ዝወዓለት ግራት መሲሉ: :

ሌላና ናይ ጥንቲዩ ዶ ኢለኩም ሓቀይ :: ኣብ ፈተነ ድራማ ክንለማመድ ምስ ጀመርና ብልጽነቱ ሽዑኡዩ ጎሊሑ ንክበልጾ ኣብ ገዛ ለይትን መዓልትን ኣብ ቤትሮ እናረኣኩ ነቲ ዝተውሃበና ጽሑፍ የጽንዕ ነይረ የግዳስ ቤትርኦም ግዲ ዓቢ ነይሩ ክበልጾ ኣይከኣልኩን::

 

ድሕሪ ነጻነት ኣብ ቴስዓታት ድማ ብሓደ ምስ ማሕበር ቀይሕ ባሕሪ ተጸንቢርና ካብ ማዓልቲ ናብ ማዓልቲ ናይ ምውሳእ ክእለቱ እናሃጠረ መጺኡ:: ናይ መድረኽ ድራማ ብፊልም ተጓዕጺጹ ምስ ወደቀ እውን ብሓደ ቀጺልና :: ኣብ ዝደለኻዮ ገጸ ባህሪ ንክዋሳእ ኣይጽግሞንዩ ዝያዳ ኩሉ ዘድንቆ ኣብ ሰዓት ምክባርዩ :: ንመጽናዕቲ ድማ ቡን ወይ ካቡቺኖ ሒዙ ንሰዓታት ይንጸል :: ከምቲ ኣጸናንዑኡ ኣብ ትምህርቲ ተትከውን 7 ዲግሪ ምሰቐለ :: ንስነ ጥበብ ካብ ልቡ ስለ ዘኽብሮ ስነ ጥበብ እውን ከበሬታኡ ኣይነጸጎን::

ኣያ ዘርኣይ ሽሙ ኣይኮነትን: ተዘይ ተጋግየ ኣብ ባጽዕ ምርኢት ከነዳሉ ምስ ከድና ዝጠበቀቶያ:: ኣብ ተከታታሊት ናይ ቲቪ ድራማ ድማ መምህር ዘርኣይ ኮይኑ ብምውሳእ ነታ ኣያ ናብ መምህር ተቀይራ:: ቀንዲ ሽሙ ደሳለ ተኽለ :ሽም ኣባሓጉኡ ሓቲተዮ ኣይፈልጥን ::ዕድሚኡ መሰታይ:: ትምህርቲ ዝወዳኣሉ ቤተጎ ምሳይ: : ኣብታ መፍረ ስነ ጥበባውያን ዝኮነት ሓዝሓዝ ከም ዝተወልደ ድማ ይፈልጥ ብጫምኡ ዝጀመርካልናስ ንምንታይ ንምግላጽ ኢካ? ዲካ ዝበልካኒ ክቡር ኣንባቢ? ከምቲ ጫምኡ ብሓመድ ገዛውቱ ናብ ቀይሕ ዝቅየር ደሳለ ተክለ(ኣያ ዘርኣይ) እውን ልቡ ከም ጫምኡ ንስነ ጥበብ ጓህሪ ተቀይራያ ተብስሎ ደሳለ ንጽሑፍ ኣብሲሉ ሂወት ዝዘርእ ብሉጽ ተዋሳኣይ ኣብ 50 ፊልም ሪኢኻዮ ሓደ ዘይኮነስ 50 ይቀያየረካ ነታ ንስነ ጥበብ ዝተፈጥረት ልቡ ንመዘኻከርን መውከስን ክኮነኒየ ብቀይሕ ጫማ ፈሊመ ብቀይሕ ልቢ ዝዛዘምኩ ሞራል ነዚ ብሉጽ ድማ ካባኩም ሼርን ሻርካምባንን ድማ ኣይትረስዑ

ኬkያ

እዚ ጽሑፍ እዚ ካብ እንዳ ሓውና (ባባ ሓሊብ Baba halib) እዩ ምንጩ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *