እዚ ሰሙን እዚ ኣብ ታሪኽ

እዚ ሰሙን ኣብ ታሪኽ
ሎሚ መዓልቲ፡ ኣብ ፓሪስ መዘከርታ ናይ ምቁራጽ ተዂሲ ናይ ቀዳማይ ኲናት ዓለም ተኸቢሩ ውዒሉ።
እቲ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመጹ ልዕሊ 60 ዓበይቲ መራሕቲ ሃገርን ፖለቲከኛታትንዝተሳተፍዎ ዓቢ ጽንብል ተኻይዱ።

ከም ዝፍለጥ ዕድሚ 100 ዓመት፡ መዓልቲ፡ ወርሒን ዓመትን፡ 11/11፡1918 ስምምዕ ምቁራጽ ተኲሲ ናይ ቀዳማይ ኲናት ዓለም ተፈጺሙ። እቲ ካብ ካብ 1914 ኣትሒዙ ዝተኻየደ፡ ህይወት ሚልዮናት ኤውሮጳውያን ዝመንጠለ ዂናት፡ ኣብ መወዳእታስ ከም ሎም መዓልቲ ቅድሚ ሚእቲ ዓመት100 ዓመት ተፈሪሙ።

ዋላ እኳ እቲ ዓለምና ድሕሪኡ ዝሰዓበ ካልኣይ ዂናት ዓለምን ዝሑል ዂናትን ተዳምያ እንተኾነት፡ ን ታሪኻዊነት እዛ ዓባይ ዕለት ከም ዘየህስስ ግን ተመራመርቲ ታሪኽ ይረዳዳእሉ።
ኣብ ቀዳማይዂናት ዓለም፡ ልዕሊ 12,ሚልዮን ምውታት፡ 18ሚልዮን ቁሱላት፡ ዝገበረ ኣስካሕካሒን ሓደ ካብ ዝጸልመተ ዂናታት እዩ። እዚ ሕጂ ልዕሊ 742, 858,211 ብዝሒ ህዝቢ ኤውሮጵ ኣብቲ እዋን እቲ 350 ይግመት ነበረ።

ሳባ ኪዳነ
11/11/
2018
ፓሪስ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *