ዝተቐየመለይ ሰብ ኣሎ ድዩ? እንተደ’ኣሎ ይቕሬታ ብምኽንያት ኣያሚሃ

ደና ፈይስቡ ከምቲ ዘጓራፍጠና ይቕሬታ መበሃሃሊና እውን ይኹን የሕዋት።ናብ ነቲ ይቕሬታ ንምርጓድ እንተተደልዩ ድማ ናብ ናይ ውልቀይ ይደውለለይ ። ይቕረ ምብህሃል ጥዑም እዩ። ከምዚ ልጥጥ ኢሉኻ ዝነበረ ጽዕነት ዝፈኾሰልካ ድማ ይስመዓካ ካብ ስጋዊ ሰኸም ሕልናዊ ሰከም እባ ይኸብድ። ን መንፈስካ ድማ ፍኹስ ይብላ
ቅድሚ ምእታው ጾም፣ ኣብ እምነት ባሃኢ ሓደ ናይ መቅራረቢ በዓል ኣሎ (ኣያሚያ) ይበሃል ኣብተን ሓሙሽተ መዓልታት ድማ ብዝተካእለካ መጠን ቅድሚ ንጾም ምእታውካ ደሃይ ምምሕያሽ ጠባይካን ምዕቃብ ጽቡቕ ጎድንኻን ትገብርን። ገለ ካብቶም ኣብ ዓመት ምሉእ እክብ ኢሎም ዝጸንሑካ ዕዮገዛ ናይ ጠባይ ድማ ብይቕሬታ ክደቓቐሱ ዝግበኦም ቂማት ድማ ብ ይቕሬት እሽ እንተዘይተባሂሎም ከምዛ ናይ ምሸት ሃመማ ኣብ ዙርያኻ ዚዝ ካብ ምባል ስለ ዘይዕርፉ ብ ይቕሬታ መንገዲ ጽባሕካ ክትጸርግ ይምረ።

ኣያሚልሃእ ወይ ድማ ኣያሚያ ብቋንቋ ፋርሲ መወዳእታ መዕልታት ናይ ዓመት ጳጉሜን ማለት ኮይኑ፣ ን4 መዓልታት ወይ እውን ወርሒ ለካቲት 29 መዓልታት እንተደኣለዋ ድማ 5 መዓልታት ይጸንሕ።

እቲ ካብ 1844 ብ መስራቲ እምነት ባቢን ከምኡ እውን ጸራጊ መንገዲ ናይ እምነት በሃኢ ዝኾነን ባብ ዝማዕረጉ ልኡኽ ኣምላኽ እዩ ካብ ባህላዊ ዓውደኣዋርሕ ናይ ፋርሲ ብምውህሃድ ከም ብሓድሽ ዝተራዕመ።
ሕጂ ኸኣ ናይ ባሃኢ ኣምነት ካላንደር ኮይኑ የገልግል ኣሎ። ኣብ እዋን ኣያሚያ ግን ይቕሬታ ጥራይ ዘይኮነስ፣ ልግሲ ምትሕግጋዝ ዝሓመሙኡ ምብጻሕ ዝተኣሰሩ ምብጻሕ ዝተሸገሩ ምርድእን ካልእን ካልእን የጠቓልል። ኣቤት ኣብታ ሽዓ መዓልታት ዘሎ ን መንፈስካ ዘካዕብት ነገራት ዓመት ምሉእ ዝዝርጋሕ እንተዝኾነልና ብምባል ድማ ወትሩ ንምነ።
ምምናይ ጥራይ ኮይኑ ከይተርፍ ድማ። በቲ ዝስዕብ 19 መዓልታት ዝጸንሕ ናይ ጾም ጸሎትን ተግባር ኣቢልና ድማ ሕልናዊ ዕብየት ክንጎናጸፍ መታን ካብ ነገራዊ ነገራት ናይዛ ዓለም ኣማሕድግ ኣቢሉ ናብቲ ሰብኣዊ ባህሪና ናይ ምዕዛዝ ኣብ ስባኤ ንኣቱ። እንታይ እሞ ሰብ እቲ ኣነነቱ ዝዛዝዎ ፍጡር ስለ ዝኾንካ ማሊሽካ ናብዛ ሸንኮለልካ።እዚ ስለ ዝኾነ ኸኣ’ዩ ኣብ ባሃኢ እምነት ምስ ንብስኻ መዓልቲ መዓልቲ ን ገዛእ ርእስኻ መዓልቲ መዓልቲ ክተባጸባ ዝምከር።
ርግጽ እዩ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ዝበደልካዮ ሰብ ክቕጀለካ። ግን ን ይቕሬታ ትብዓት ትስእን ወይ ጥበብ ትስእን።
ኣብ ባህልና ንዝተቐያየሙ ሰባት ዝዓርቁ ሰባት ኣለዉ። እቲ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ተሰጋጊሩ ናባና ዝበጽሐ ባህሊ ከነመሓላልፎ ተስፋ ይገብር። ካብኡ ክንደይ እዋን ከሲበ ይመስለኩም፣ ንስኽም ከ?
እዚ ባህሊ እዚ ናብቲ ጎደናን ገጻት ፈይስቡክን ነምጽኣዮ። በብዝተኾራረናዮን ዝተቐያየምናዮን ኣይትረፍ ንዝኽሰት ምቕይያማት ዝዓርቁ ብዕርቂ ንጽረጎም ነዚን ወዲ ኸምዚን ዝኽእልሉ ሃብሮማት ድማ ይፍጠረልና።

ናይ ሰናይ ሰነዩ መዓልቲ
ሳባ ኪዳነ
26 /02/2019 ብምኽንያት ኣያሚሃ
ካብ ፓሪስ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ሓንቲ ርእይቶ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *