ጉዕዞ ኮመዲታትና ንዝርጋሐ!

   ጉዕዞ ኮመዲታትና ንዝርጋሐ!

( ቀዳማይ ክፋል)

*ልዕሊ 20 ዓመታት ምርብራብ ምስ ኮመዲታት

* 120 + 50 ሽሕ ናቕፋ ወጻኢታት

* መሰናኽላት ንምዕያይ ኮመዲ

* ንኣርቲስት ክሳራ የብሉን! ንኻልኦት ከ?

ካብቲ ዘሐጉስ: ኮመዲታና ኣብ ኢደይ ምዕላበን እዩ። ካብቲ ቅር ዘብል ከኣ እዘን ናይ ኦድዮን ቪድዮን ኮመዲታት: ሰኣን ግቡእ ዝርጋሐ: ኣዝየን ተደሪተን ምጽናሐን እዩ። ለካ ካብ ኣዳለውቲ ናብ ተዓዘብትን ሰማዕትን ምብጻሕ: ቀሊል ኣይኮነን። እንሆ ደጊም ሳላ Youtube ዝተረኽበ እምበር ዝተሳእነ የልቦን: እተን ዉጹዓት ኮመዲታትና ናብ ኣፍቀርቲ ዓውዲ ጥበብ ንኽበጽሓ፥ ናይ መዓልታት ሕቶ ኰይኑ ምህላው ከበስር እፈቱ። 

 

ዛንታ ናይተን ቪድዮታት

“ዝምድናን ካልኦት ኮመዲታትን ደርፍታትን” ብዝብል ዘዳሎናያ ናይ 2 ሰዓት ቪድዮ: ንመወዳእታ ግዜ ኤዲት ዘግበርናያ ኣብ 07/07/2007 ነበረ። ተወሳኺ ኤዲት ምእንቲ ክንገብር ንዓርክና ግርማይ ቪድዮታት ሃብናዮ። ቅዳሕ እውን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ናብ ዝርከባ ኣዝማዱ ሰደድና። እንተኾነ ናብ ቀይዲ ስለ ዝኣቶኹ (2009) እቲ ካሴታት ፋሕ ኢሉ ጸንሓኒ። ብመገዲ ሓዉ ማለት ፊሊ ኣኻኺብናዮ። እቲ ውዱእን ንኽዝርጋሕ ሰንሰርሺፕ ዝሓለፈን ናይ ሚኒ ዲቪ ካሴታት ግን ኣብ ከብሒ ተኸዚኑ ፍጭም ድኣ በለ!

ኰነ ድማ! ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ሳላ ሶሎ ዓርክና ወየን ድጂታዊ ዶክመንታት ኣብዛ ኢደይ ዓለባ! ናይ ነዊሕ ዓመታት ናፍቖትና ድማ ኣውጻእና።

ቴለፎን ደዊለ።

“ሃሎ ኤደን!”

“መርሓባ ኢሳቕ”

“ሓንቲ ካብ ኮመዲኺ ምሳይ ኣላ”

“ኣየነይተን?”

“ለቲና ትብል”

ኤደን ፈጺማ ረሲዓታ እያ። በብቑሩብ ከላልያ ምስታ ስርሓ ፈቲነ። ንምርኢት ምስ ኣብቃዕናያ ከኣ ደራሲትን ድርሰታን ብመንፈስ ክራኸባ እየን።

ብዛዕባ እዚ ብስራት ንኽነግሮ ብዝገበርክዎ ተወሳኺ ፈተነ: ምስ መንግስትኣብ (ኣፍራዪ ናይዚ ስርሓት) ብተለፎን ተራኸብና።

“መንግስ እተን ቪድዮ ኮመዲታት ኣብ ኢደይ በጺሐን ኣለዋ”

“ኣየኖት?”

“እተን ምሳኻ ዝሰራሕናየን ኮመዲታት”

“እንታይ ትብል! ኣነ ደኣ ኣብ ኤርፖርት ኣስመራ ክወጽእ እንከለኹ ዝጠፍኣ እንድዩ መሲሉኒ”

…..ይቕጽል

ብ ኢሳቕ ኣብርሃም ዝተጻሕፈ

( እዚኣ ድማ ሓንቲ ካብ ብህቡባት ኣነዋይን ኣሓትን ናይ ኮሜዲ ዝተዓየየት እያ ጆባእ)

 

 

 

 

 

 

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *