ጉዕዞ ኮመዲታትና ንዝርግሐ! (ሳልሳይን ናይ መወዳእታ ክፋልን)

ጉዕዞ ኮመዲትና ንዝገሐ!

   ….ደሓር ግን እቲ ዝተባህለ ከፊልና: ውዕል ተፈራሪምና:ዞና ቀጸልና።

ብድሕሪ’ዚ እንተኾነ ሓንቲ ካብ ድራማታትና (ዝምድና) ብምኽንያት ሰንሰርሺፕ ተረፈትና!

 

“ነዚ ጓልጓሎ ወዲ: ክርእዮ ኣይደልን እየ” ቢሉ ሓደ ካብቶም ኣባላት ኣታረፈና። ይኹን እምበር ካልእ ድራማ (ዓንዳይ ካፋ) ምስ ተወሳኺ ምምዕርራይ ኣሰኒና ቀረብና። እዚኣ ሓለፈትና፥ የግዳስ ‘ዝኾነ ሓጺር ድራማ ኣብ ኣብያተ ሲነማ ክርአ የብሉን’ ዝብል መምርሒ ስለ ዝመጸ: ኮመዲታትና ተሓቚፍና ተረፍና። 

እቲ ስነጥበባዊ ፍርያትና ንድራማ ጥራይ ዘጠቓለለ ኣይነበረን። ናይ ሓሙሽተ ደረፍቲ ጣዕመ ዜማታት እውን ተጸንቢርዎ ነበረ። ተመስገን: ኣብርሃም: ሓማዶ: ዓወትን መትከልን ደርፍታቶም ኣረኪቦሙና።

 

 መብዛሕትኦም ናይ ሽዑ ክፍሊቶም ዝወሰዱ ክኾኑ ከለዉ: ናይ መትከልን ናይ ዓወትን ግዳ ባዕላትና ዘፍረናየን እየን – እቲ ቪድዮ ክሊፓት! 

እምብኣር እዘን ዝተጥቕሳ ኮመዲታትን ዜማታትን ብ መገዲ Youtube (YsHaQ Tube) ኣብ ቀረባ ግዜ፥ ናባኹም ክቡራት ተዓዘብቲ ከነብለን ኢልና ኣሎና እሞ ፍቓድ ልዑል ፈጣሪ ይተሓወሶ! ሓንጎፋይ ከም፡እትብሉና ከኣ ኣይንጠራጠርን።

 

 Shares & Likes ናታትኩም ንኽፍሊት ዝዕድመና እኳ እንተኾነ: ቀንዲ ባህግናሲ ንኸተስተማቕሩልና እዩ።

“ጽቡቕ ስራሕ!” እንተ ኢልኩም “ሳላ ጻዕሪ እዩ” ንብል።

“ኣይግድን!” እንተ ኢልኩምና “ዘይ ናይ ቀደም እዩ” ምባልና ኣይተርፍን። 

“መንካዕ ንዒ ገብሪ..! “ዑፍ’የ!” ንዒ በሊ ገብሪ ዑፍ ኢኺ “ኣንጭዋ’የ” ዶ ኾይኑ! ብመንጽሩ እቶም ተዋሳእቲ ናይዘን ድራማታት ከ እንታይ ክብሉ እዮም።

 

 ገሊኣቶም ናይ ዕድመን ኣካልን: ገለ ናይ ቦታን ክሊማን: ገለገለ ናይ ሞያን ዓውድን ለውጢ ድሮ ገይሮም እዮም….

 

ደሃይ “ዋዛን ላዛን” ከ?

ናይ እዛ ኦድዮ ኮመዲ ኣፍራዪ: ሕጂውን መንግስትኣብ ካሕሳይ እዩ። ሳሚኤል መንግስትኣብን ኣነን ድማ ኣዳለውታ!

ፈለማ ኣብ እንዳ ያፌት ኣብርሃ ስቱድዮ ሰሪሕና ወዲእናያ። በረኸት ገብሩ ድማ መዊልና። ብሸነኽ ጽርየትን ብቕዓትን ሙዚቃን ስቱድዮን ስለዘይዓገብና: መሊስና ኣብ ካልእ  ክንሰርሓ ኔሩና። 

ብምወላ መንግስትኣብ: ብኪቦርድ ናይ ገሬ በርሀ: ብስቱድዮታት የማነ ኪዳነን ቶማስ መድሃኔን ሓሊፋ ከኣ ናብ እንደልያ መልክዕ ኣሰጋገርናያ። ዋላ’ኳ ክብሮም (ቅሳነት ኤለክትሮኒክ) ክዝርግሓ እንትፈተነ: ተደሪታ እያ ተሪፋ! ኣብ ራድዮ ዛራን ሳዋን ግዳ ብቐጻሊ ትፍኖ ኔራ። 

እምብኣር እዛ ኦድዮ ኮመዲ: እውን ብደረቕ ስእሊ ኣሰኒና ናባኻትኩም ናይ ምብጻሕ ሓሳባት ኣሎና። 

“እዚ ኩሉ ጉዕዞ ጥበብ ንምንታይ?” እንተ ተባህለ: ፍርያት ስነጥበበኛታት ናብ ክቡራትን ክቡራን ተዓዘብቲ ንምብጻሕ!!

 

“ገዓተይ ሾሊቓትለይ!” ንብል ኣሎና እሞ: ሃየ ኣይተስተዋሕድዎ! ግዳ ከም ነቢት እናሓደረ ይምቅር ዶ ዋላስ “ኣደይ ተመርጻ: ነዚ ክትግዕታ ዶ ትርህጻ!” ትብሉና!? ንሕና እዞም ኣርቲስት እኮ ክሳራ ዘሎና ኣይመስልን! እንትስ ነዚ፡እዋን እውን ማዕቀኑ ይኾነልና፡ ወይ ድማ ዛንታታት ሰሪሕና ንሓልፍ! 

 

ኣብዚ ናይ ልዕሊ 20 ዓመታት ጉዕዞ ንምርኢት ኮመዲታት: በብመድረጃቱን ህሞቱን ካብ ምጅማር ክሳብ ምፍጻም ናይቲ ፍርያት: ብሓሳብ: ብተግባር:ብፋይናንስ ብዓይነት: ብሞራል ብማተርያል: ንዝተተሓጋገዝኩሙና ኩሉኹም ቤተሰብ: ኣዕሩኽ: ፈተውቲ: ግዱሳት ኣፍቀርቲ ጥበብ: ሕልፍን ትርፍን ምስጋና ይብጻሕኩም። ንልዑል ፈጣሬ ኩሉ ዓለም ከኣ ዝለዓለ ስብሓትን ምስጋናን ይኹኖ!

 

ኢሳቕ ኣብርሃም
ገለ ካብ ፍትዋት ኮሜዲታት ኤርትራ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *