Month: ጥሪ 2019

30-01-2019 / ሓፈሻዊ
01-07-2022 / ንሰንበትና

  “ኣነ እዛ ቡፎይ ኣይትሰማማዓኒን እያ!ሳባ ሓፍተይ መዓረይ !” ‘ቡፎይ ዓራት ዘይሰማመዖ ደኣ ዶ ደኣ’ ዶ…

26-01-2019 / ምድብ-ኣልቦ

  ኢሂ ከመይ ክትከውን ኣለካ ምፍላጥ እውን እኮ ጸጋ እዩ። እንተዘይ ተጋግየ፡ እግዚኣብሄር ኤርትራዊ ጌሩ…

26-01-2019 / ጽሩራ

ዋላ ኣብቲ ጸላም ሸርዒ ውሕጅ ሰጊርካ ‘ትኸዶ ድልድል ኩምራ እናሃመመ ሓኹርናዮ መታን ከነምጽኦ ኩዕሶ…. ባንቡላ…

19-01-2019 / ንኤርትራ
16-01-2019 / ቡን ንስተ
12-01-2019 / ምድብ-ኣልቦ

ኣይፋሉን! ናይ ስራሕ ህይወ ምስ ብዙሓት ዘረባ ተዛራባይ ገይርዎ ስሚዐ ኣብ ቀረባ። * ባህሪ ናይቲ…

03-01-2019 / ምድብ-ኣልቦ