ኣንታ ኣነ እኮ ኮሸምሸም ክፈቱስ !ቅጭ እንተመጸኩም፡እንታይ ትገብሩ? “ንኳሸም “
ኣይትብሉኒን ግዲ

######

…..ደሓን ትእቶ ካሜራ ፡ ኣብ ኢድ ኩሉ ገዛ ኣይበጽሐትን ኔራ፡ስለዝኾነ ደኣ ይከውን ሓንጎለይ ግዜ ወሲዱ ብመልኽ ቅብኣ ዘስፍሮ ዝነበረ። (# ኮሻም፡ ገለ ኢልኩም ክትጻረፉ ኢልኩም ከይትሓስቡ፡ ኣብ ኣድማሰይ ምርቓ እዩ ክክክ) ብዝኮነ፡

ቅጭ እንተመጸኩም፡እንታይ ትገብሩ? “ንኳሸም ” ኣይትብሉኒን ግዲ እዋእ ቅጭ እንተመጸ ደኣ፡ ንሰጊጎ እውን ከይትብሉኒ፡ ቅጭ መሳጉግቲ ይደሊ እዩ፡ ወይ ከኣ ነቲ ቅጭ ተማሊእዎ ዝመጸ መንገዲ ውሕጅ ምጽራይ ከድልየካ እዩ፡ እረ ቅጭ ምስ መጸካስ፡ንእተላግበሉ እዩ ዝጠፍኣካ፡ንኣብነት ኣደይ ቅጭ ክመጻ እንከሎ ብፍላይ በይናን ነቲ ቕጫ ብ መልቀስ ተውጾ ነቲ ኣነ ከይተወለድኩ ዝሞተ ሓዋ ድማ ከም ብሓድሽ ተልቕሰሉ። ክዳውንቲ ትሓጽብ እንተላ ኸኣሞ ንብዓታ ናብቲ ዓፍራ ንሂሉ ናብ ርኳን ይጽንበር፡ ምስ መጎጎ እንተኾይኑ ቕልሳ ድማ ነቲ ትኪ ኣይትሃድመሉን።

ሓወየ ቕጭነየ ከይትበላሸዊ ሓቒቐየ

እንታይ ክብሎም፡ኣጓብዝ ብርሃነየ

ጎልጎል ዓድና ብዘይ ጽላሎትካ ኳዕናነየ

መወጽ ታህሰስ ብዘይ ስንኻ፡

በዓል ሮጾየ ኣውዒሉ ዘሕድር ዳእላኻ፡

ተደኣላየ

ንዓ ተላይ፡

ውላድ ባሕረ-ነጋሲ

ኣንታ ድፍዱፍ ጋዕሲ

መን ኮለፈልና ከይትኾን ተመላሲ

ከምዚ ዋዛ ኣቢሉ ሞት መላገሲ

እምብለይ ንሓወይ ንመርዓዊ

እምብለይ ንሓወይ ኣባባዲ

ውሕጅ እንዶ ይሰዶ እቲ መንገዲ

መርዓትካ ዘጓኒ ካብቲ ንእዲ

እኖኻ ዘይዓጅቦ ኣገዳዲ

ሓፍተየ ዘየብል ኣናፋቒ

ሕንጢትካ ዕንዱኻ ዘይግዳዱ

መቑርስካን፡ ዓርከትካን ኣቓዚኑ

በርሀ ቐላቲ ዝረኣየ ዓይኑ ይብራህ

ተባዕታይ ልቕሶ ወጋሕ-ፈታሕ

ምስ ጸሓይ ተፋጢጥና ስምካ ከነጋውሕ

ጓሶት ምስ ሓሩጮም ኣይቡርኩቱ

ዓፋፉን ኣጭሒሞም ግን ነይሰወቱ

ልዕ እኖኻ ነይተቖነት ብድሕሬኻ

ብዘይ ኣያ ተትርፍ ሓውኻ

እዝጊ ዝጸልኣላ ሓፍትኻ ትኸውን

ወርሒ ሪኣትካ ዓመታት ክትናፍቕ

ወርሒ ሪኣትካስ ዓመታት ትናፍቕ !!

ኢላ ተሃና ከየውጽአት፡እንተኣኳሊፈያ ንዓይ ስለ ትኸፍኣኒ ስቕ ኢለ እየ ዝጸንሕ፡ ሽዑ ሕጂስ ኣብዚሓቶ ምስ በልኩ፡ ካንቸሎ ወጺአ ትእብድ ሰበይቲ ከናዲ ኮለል ይብል። ሓደ መዓልቲ ግን ምስ፡ ማዕጾ ከፊተ ውጽእ ክብል ምስ ሰብኣይ ደኣ ተጋጠምና፡ ኣቦይ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ተረኛ ኣባዲ ምኳኑ እዩ። በልኩ ብልበይ። ኣተኣባብድኡ ክርኢ ተሃንጠኹ። ከም ሓውሲ ሕብእ እለ ድማ። እዝነይ ኩር የዒንተይ ስርቐቕር ኣበልኩ።

“ኣየ ኣንቲ እንታይ ክትረኽቢ ኣንቲ ዘይተደቕስዮ እዚ ሓውኺ፡እ ደሓር ከኣ በዓልቲ ሰብኣይ ዶ ከምዚ ጌራ ትበኪ እያ ፡ ዝብል ዶ ስኢንኪ፡ ንዒ ደኣ ይኣኽለኪ ሕጂስ ንዒ እሞ ገጽኪ ተሓጸቢ” እናበለ ንብዓታ እናሓባበሰ ከም ሕቑፍ ኣበላ፡

-“ክሉ ንስኩም ከኣ”

“ንዒእንዶ ግዳ ተኣበዲ፡ ከምዚ ዓይነት ልቕሶ ድማ ኣነ ምስ ሞትኩ ይኹነልኪ”

-“እዋይ ቱፍ ቱፍ በልዎ፡”

-“መነነኺ ደኣ ከልቕሰለይ ደሊኺ

ኣንታ ኪዳነ ኩቺ

ኣንታ ተኻቻቺ

ኣንታ ኪዳነ ብርቂ

ጸሊም ወርቂ

ፍቕረየ ፍቕረየ ፍቕረየ

ከርክበካ እየ ብቻው ሆቴል ጌረ

ክማልኣልካየ ካምቻ ኣስታሪረ

ኣይርስዓልካን እየ ካራባታ

ወዲ ዒባን ጸባን

ወዲ ዒባን ጸባን

ኣንታ ዓይኒ ብዕራይ

ንኹላ ቐያሕ ኣበልካያ ሕራይ

ጽንሕ ኢልካ ተሕቁፈን ከረራይ

ጥዑም ልሳን ተሃራፋይ

ኣባይዶ ጸሓኻ ዳሕራይ?” እንክብል፡ ኣደይ ድሮ ሰሓቓ ይወናጨፍ ነበረ። ኣቦይ፡ ብንዓታ ሓባቢሱ፡ ዘፈር ጸጉሪርእሳ ናብ ክሳዳ እና መጣጠጠ፡

“ክላእ እዋእ ኣንቲ ጓል ኣያ ቐላቲ ፡ ጸጉሪስ ምወሰኽኪ፡….. ንዒ እሞ ሕጂ ብ እንዳ ታረቐ ተኣልየ ኔረ፡ ዝኽፈል ከፊለ ከምታ ዝኣዘዝክያ ወርቕኪ ግራማት ወሲኸሉን ኣኾሊዐዮን እየ ነቶም ገዋጉባ ኣብ ክሳዳ። እንክኣስረላ ኣደይ ፍንጭሕጭሕ በለት ኣነ ዓሻ ድማ፡ ኣቦይ ከምዚ ጌሩ ዝእብዳ እንተኾይኑ ደኣ፡ ‘ሓያለ መዓልታት እንተተልቕስ እንታይ ኔርዎ ?’ምባል ይመጸኒ ነይሩ፡መታን ካልእ እዋን ናይ ኮሸምሸሞም ክርኢ። ሓመድ ትኹን ሓመድ

ሳባ ኪዳነ 2019 Paris

ኣብ መበል ሳልሳይ ዓመት ዝክሪ ሞት ኣደይ ወይዘሮ ኢትዮጵያ ቀላቲ ስምረትን ከምኡ እውን መበል ክልተዓመትን ኣርባዕተ ኣዋርሕን ናይ ኣቦይ ወላድየይ ኪዳነ ተስፋገርግሽ፡እውይ ኣነ እኮ ኮሸምሸም ክፈቱ!


እውይ ኣነ እኮ ኮሸምሸም ክፈቱ!

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

5 ርእይቶታት

  1. ሙሉጌታ ኣብራሃ
    04-01-2019
    መጽሓፊ ሓሳባትኩም

    ክብርቲ ሳቢ ሓፍትና፥ እትጽሕፍዮም ግጥምታት ይኹኑ ካልእ ዛዕባታት(Articles) ኣመና ኢዮም ዝምስጡኒ። ሓንቲ ካብተን ኣለዋና ኢልና ንኾርዓለን ደቀነስትዮና ኢኺ። ብርዕኺ ትሰስን ክብርትን ብልጽትን ሓፍቲ።

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *