ኣብ ታሪኻዊ 1330 ቓላት ናይ ኣባ ተኽለሚኪኤል ተወልደ ነብስኹም ኣብ ኣየነይቲ ግማዕ ናይታ ሕንባሻ ትረኽብዋ? (ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል)

 

እተን ቀዳሞት 4,66 ሚእታዊት መኽፈቲ ናይቲ መደረ ዝኾና ቃላት ኩልና ኣለናለን መስለኒ።
ቀጺለን ዘለዋ ድማ ናይ ዶክተር ኣብይ እየነ ዝጫረቶ የብሉን። ጥራይ ውሕሉሉን ሚዛናዊን ክበረቱ ዝሓለወ ኣነኣእዳ ርእስኻ ነቕ ምባል ግን መን ከሊእና።

“….ዶክተር ኣብይ ብሓቂ እግዚኣሄር ዝለኣኾ፣ ንኢትዮጵያ ወይ ከምቲ ጀሚርዎ ዘሎ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ፣ መላእ ኣፍሪቃን ዓለምን መምህርን ኣብነት ዝኸውን ሓቀኛ መራሕ ሃገር ክንብሎ ንኽእል ኢና። ሓቀኛ መራሕ ሃገር ብዝዛረቦ ዘይኮነ ብዝገብሮ እዩ ዝፍረድ። ዶክተር ኣቢይ ሓደ ዓቢይ ሓደ ጽቡቕ ህዝቡ ጽቡቕ ሃገሩ ዝደሊ ህዝቢ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ብግብሪ የርኢን ይምህርን ኣሎ።…..” ዝበልዎ ብሓቂ ንምቕሉልነቶም ዘዕዝዝን ኣገላልጻ እዩ።

እቶም ኣቦ ነቲ ዝስዕብ 636 ቃላት
“…..ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ እቲ መጀመርያ ዝምነዮ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ብርግጽ ጻዕዳ ፊኖን ቸሜንቲን ኣይኮነን። ን20 ዓመት ዝተጸበናዮን፣ ብዙሕ ዝተሳቐናሉን ዶብና ተሓንጺጹ ምርኣይ እዩ ብቐዳምነት ዘገድሰና ሎሚ። ንምነዮ ሓቀኛን ምሉእ ለውጢ ንሰላም ንሃገራዊ ዕርቂ ስደተኛታትናን እሱራትናን ዘሳተፈ ሃገራዊ ምትእክኻብ፣ ሃገራዊ ለውጢ ስርዓተ ሕጊ ዝማእከሉ ብሩህ መጻኢ ንምትግባር ከኣ ድሮ ፍቱንን ሓቐኛን ኣብነትን ረኺብና ኣሎና። ብሓቂ ፈትውቲ ሃገርናን ህዝብናን እንተኾንና ውዕል-ሕድር ከይበልና ክንተሓሓዞ ዝግብኣና ሃገራዊ ዕማምን፣ ዝመስርሕ ሃገ
ራዊ ምትእኽኻብን እዩ።…” ኢላ እትጅምር ርእሰ ነገር ናይቲ መልእኽቶም

“…..ኣረጊት ርድኢት: ኣረጊት ስርዓት:ኣረጊት ኣሓሳስባ ሒዝካ ንሓድሽ ለውጢ: ንሓድሽ ዕድላት ንሓድሽ መድረኽ ክትቕበሎ ኣይከኣልን እዩ። መሰረታዊ ለውጢ የድሊ። ለውጢ ናይ ኣተሓሳስባ: ለውጢ ናይ ስርዓት: ለውጢ ናይ መጋበሪ: ልዕሊ ኹሉ ግን ሓቐኛ ንስሓ ናይ ሰባት ለውጢ ናይ ሰባት የድሊ።…..”

“……ንሕና ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ዝበለጸ ዕድል፣ ዝበለጸ ብሱል ህዝቢ ዝበለጸ ሰላማዊ ሃዋሁ ሰላማዊ ሃገርን፣ ብዝበለጸ ብ ሕጊን ስርዓትን ተማእዚዙ ዝኸይድ ህዝቢ ስለዘሎና፣ ክሰርሕ ነጻ ክትገድፎ እምበር ስራሕ ፍጠረለይ እውን ዘይብል ብሉጽ ህዝቢ ኣብ ኣፍሪቃ እንተልዩ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እንተበልኩ ምግናን ኣይኮነን።….”

“…መራሕቲ ሃይማኖት: ዓበይቲ ዓዲን ምሁራትን ዝሳተፍዎ። መጻኢና ሓቢርና እነነጽረሉን መድረኽ ተዋሳኦ ክንርኢ ንጽበ።…” 
ኢላ ድማ ትዛዝም ክፋል እታ 47,81 ናይቲ መደረ እያ

ሽዑ ናብ ዲቕ ዝበለ ኣባታዊ ምኽሪ ን ኣብ ኤርትራ ዘለዉ መናእሰያት ፣ ቁንጫላ ድማ

“….ንህዝቢ ኤርትራ ጓና ዝኾነ ጸይቕታት ናይ ሓሽሽን: ጫትን ዝርጋንን ኣብ ሃገርና ባይታ ከይረክብ ምጥንቃቕ የድሊ። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ህዝቢን መንግስቲን ኤርትራ፣ ካብ ዝገበርዎ ሓደ ዓቢ ዓወት፣
ንኤች. ኣይ. ቪ. ካብ ዝለዓለ ቑጽሪ ናብ ትሕቲ ዜሮ ከተውርድ ምኽኣል እዩ። ነዚ ዝተሃንጸ ዘፍርስ ምንቕስቓስ ህዝቢ ኤርትራ ብንቕሓት ክከታተሎ ሓደራ።….”

“….ካብ ዝተዓገስኩሞ ኣይከፍኣኩምን እዩ እሞ ሓንሳብ ተዓገሱ። ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ወጻኢ ካብ ኤርትራ፣ ወይ ኣብ ወጻኢ ካብ ኤርትራ ዝሓይሽ ኣይትረኽቡ ኢኹም፣ ስለዚ እዛ ተተላዒልካ ሃገርካ ምግዳፍ ኣቋርጹ በጃኩም።….”

እታ በዓልቲ 162ቃላት እትቕጽል ዘረባ ናብ ካህናት ኣቐዐት እያ። እታ ብ ናይ ቀዳማይ ፕረሲደንት ናይ ኬንያ ዝነበረ ጆሞ ኬንያታ ኣብ 1976 ብዝተዋህበት ምክሪ እታ ተጠቒሳ ብ ኸምዚ ዝስዕብ

” ….ንስኻትኩም ኣቡናት ሕልና ሕብረተሰብ ኢኩም። ንሕና ፖለቲከኛታት ክንጋገ ክትሪኡና ከለኹም ክትገንሑና መሰልኩም እዩ። ክንጋገ እናረኣኹምና ስቕ እንድሕር ኢልኩም ግን ፣ ኣብ ቕድሚ እግዚኣብሄር ብጌጋና ተሓተትቲ ክትኮኑ ኢኹም ፣ ስለዚ ብንቕሓት ብትብዓት ሓላፍነትኩም ልበሱ” ኢሎሞም ነቶም ኣቡናት። ብተመሳሳሊ መንገዲ ዶክተር ኣቢይ ሎምዘመን ደጋጊሙ ገሊጽዎ “ኣምላኽ ዝሃበኩም ሓላፍነት፣ ድምጺ ድካታት ክትኮኑ፣ ድኻ ተወጸዐ! ፍትሒ ጠፍአ! ጉቦ ሳዕረረ! ክትብሉ ኣለኩም”….. ኢልዎም።

ኣብ መወዳእታ
“….ዓውዲ ሕብረተሰብ ናይ ፖለቲከኛታት ዓውዲ ጥራይ ጌርካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ።…” ንኹላትና ትምልከት ዶ ሓቐይ ?

እሞ ከምቲ እቶም ኣባ ከም ዝበልዎ
“…ውፉር ደሓን ይምለሰልና ። እሱራትና ፍትሒን ርትዒን ረኺቦም ዝፈትሑሉ ግዜ የርኤና! ዝተበታታኑ ህዝብና ዝምለሱሉን ኣብ ዝፈትውዎ ሃገሮም ዝእከቡሉን: ዝተጋገየ ዝእረመሉን: ተስፋ ዝቖረጸ ተስፋ ዝገብረሉን ብሩህ መጻኢን መድረኽ ሰላምን ህንጸት፣መድረኽ ፍቕርን ዕርቕን ይግበረልና ።….” ኣሜን
እባ ንስኹም ከ ንነብስኹም ኣበይ እባ ረኺብኩማ ?

ሳባ ኪዳነ
11/3/2018
ፓሪስ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *