ሽካ ናይ ሽጋራ ብግቡእ ምጉሓፉ ጭውነት እዩ

 

ጋራ ሽጋራ ቀያሕ መዓኮራ

ኣብ ባኮ ሰፊራ፣ ልቢ ሰብ የሕሪራ”

እናበለ ይድረፈላ። ወዮ ሽጋራ ግን ልክዕ ከም ላም ዝድርበ፣ ዘይብላ ክሳብ ቆርበት ክሳብ ቀርኒ ተባሂሉ ዝንገረላ ፣ ልክዕ፣ ከምኡ እውን ድማ ፣ ሽጋራ ብኹልምላ እተኸትሎ ዕንወት 360 እያ ልክዕ እዩ ከም ናታ ስሪንደላራዊ* ክብቢ ናታ ።

ካብቲ እናሰዓመ ዘትክኻ ወዲ ሰብ :ካብታ ብኽቢን ዕዂላልን ዘስተርሕየላ “ኡፍ “ኢሉ ሩፍታ ዝረኽበሉ ህዋ: ከምኡ ምንጪ ይህወትናን ዝኾነ ማያዊ-ኣካል ኣብኡ ዝርከቡ ፍጡራንን: መሬት ኣዝርእቲን እንስሳታት: ኮታ ምሕረት ኣልቦ እያ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣንታ !

ሓቂ ምዝራብ ኣነ እውን ብዙሕ ኣፍልጦ ኣይነበረኒን ክሳብ ዝቀረበ እዋን፣ ሕጂ-ሕጂ ግን ብሳላ ንባብ ዝተሳእነ የሎን እሞ ዝፈለጥክዎ ከካፍክ ደስ ስለ ዝብለኒን እነሆ !
ሎም ቅነ ኣብ ፈረንሳ ሓንቲ ተመሃሪት፣ Fill The Bottle እትብል ንእሽቶ ተበግሶ ብኢንስተግራም ወሲዳ፣ ንሳ ጥርሙዝ ናይ ማይ ጽሟቕ ችካ መሊኣ ፖስት ብምግባር ሰባት እውን ክመልኡ ተተባብዕ ኣላ። ኣነ እውን እቲ ሓበሬታ ብ ደቐይ ምስ መጸኒ ንዐኦም ከሐጉስ ዓቕመይ ኣበርኪተ እነሀኹ።

ፎርሳ ፎርሳ ፣ “ሓባይበይ” ይብል ያሲን ቅጫ እንተረኸበ ።እነሆ ክልተ መዓልታት እዚአን ግፍጥ-ግፍጥ ኣቢለ እጃመይ ጌረይ ኣለኹ።ከባቢ 15 ሊትሮ ኣብ ዝመልእ ናይ ፈሳሲ መአከቢ በጺሐ ኣለኹ።
ንኣይን ወዲ ኸማይን ደሚርካ ድማ ካብ ኩሉ ክፋል ዓለም ድማ ጽቡቕ ግብረመልሲ ረኺባ፣ ኣባኹም እውን በጺሓ ክትከውን ተስፋ እገብር፣ ሕጂ ትሰምዕዋ እንተለኩም ድማ ማይ እይሓለፎን፣ እጅገ ስብስብ።

መጸጸጽ ዶ ክንብል ሽወያ* ንኣብነት ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዓመት ክሳብ 300 ሚልዮን ችካ ናይ ሽጋራ ኣብ መሬት ከም ዝድርበ እዩ።ነዚ ንምጽራግ ድማ እቶም ዝምልከቶም ዝበሃሉ ኣካላት “ተሓሊልና ኢና” ካብ ዝብሉ ሓያሎ ኮይኑ እሀሆ።
ኣብዚኣ መልእኽተይ ክልተ እየን።
ሓደ ከም እቲ ዝበሃል ሓምሳ ለሚን ንሓደሰብ ሸኸሙ፣ ንሓምሳ ሰባት ድማ ንጨና እያ እሞ፣ ነዛ ዓለምና ካብ ካንሰር ዘስዕቡ ባእታታት ንማያዊ ኽፋል ከይሰርጉ ክንተሓባበር ተስፋ እገብር።

ካልአይቲ ድማ እዞም አተትክኹ ሓባይብና፣ ወይ እውን ሽኮሪናታተይ፣ ችካ ኣብ ቦትኣ ከች ደኣ ከም ትብል ንግበራ፣ ከምዚ ሕማቓት ናይ ኮይዶም ተጠቀምቲ: ወዘልዘል ኣይነብላ ነዛ ምጭውቲ ዓለምና ኣይትጋሰዋ እምብዋእ (ኣቕሪበ እየ)።
ዋዛ ምስ ቁምነገር ምሽ።

እንታይ ድዩ ዝገርመኒ፣ ነቲ ችካ ሽጋራታት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናኣከብኩ እንከለኹ፣ ኣብ ግቡእ መጉሓፊ ሽጋራ እናሃለወ እንከሎ፣ ሰባት ኣብ መሬት ዝድርብዩ ምኳኖም እዩ። እሞ ኸኣ ክኸውን ዘይግብኦ !

ሳባ ኪዳነ

10/08/2019

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *