ብግእዝን ቅማረን ንጻወት

 (ንጻወት፡ እንተበልኩሲ ካን ንኹሉ ናይቲ በይንኻ ዘይጽወት ምቁር ጸወታ ጥራይ እናወሰድኩሞ እኮ በቃ! እ ም.ኣላ ንስኩምስ ግናያት ክክክ እንድያሞ ደኣ)

ሕጂ ብ ቑጽሪን ግእዝን ኢና ገለ ሕብረ -ሓሳብ ክንፈጥር ፡ ጠንቐምቐም ክብል ዝፈተንክዎ እዩ፡ ድሕሪ ዓሙቕ ቋንቋዊ ዕላል ምስ ወዲ ትካቦ ምውጋዕና ምኽሳቱ ድማ ገሪምኒ 

ብግእዝ? ብግእዝ ደኣ፡ እስከ ንፈትሽ እሞ ፍቓድኩም እንተኾይኑ ብኣይ ዶ ክጅምር?

ወላዲየይ ፡ ኣቦይ ኪዳነ ይበሃል

ስለዚ፡ብመሰረት ናይ ፊደላት ግእዝ ኣሰራርዓ እንተተመልከትና፡

ኪ(3) ዳ(4)ነ (1) ስለዚ ምስ ዝሓብር ድማ 3+4+1=8

 ናይ ወላዲተይ ድማ ንርአ

ኢትዮጵያ እዩ ስማ

ኢ(3) ት(6) ዮ(7)ጵ (6) ያ(4)  ምስ

3+6+7+6+4 =26

 ዝሓብር ድማ 26 ይህበና

 

በዚ መሰረት እንተቐጺልና ድማ

ኣነ ሳባ እየ

ስለዚ 

ሳ(4)ባ(4)

4+4=8

ሕጂ ናብ፡ ፈጠራዊ ጸወታና ንእቶናተይን ናይ ኣቦይን ካብ ናይ ኣደይ ዝወሓደ ስለ ዝኮነ ንደምሮ፡

8+8=16

ናይ ኣደይ ነምጽኣዮ

26-16= 10

ቑጽሪ 10 ኣብ ዙርይያና ምስ ዝፍትሻ

ኣነ ነቦይ 10 ውላዱ ነደይ ድማ ቦኽራ እየ! ክሪኦ ፈቲነስ ምስ ነብሰይ ስሒ*****

በዚ መልክዕ ንደቀይ ፈቲሸዮም

በታ ዝነኣሰት ጓለይ ክጅምር

ሞናሊዛ ትበሃል

7+4+3+4=18

ናይ ኣቦኣ፡ ስም ደሳለ ይበሃል

ደሳለ

1+4+1=6

ምስ ናተይ 

ሳባ

4+4 =8 

8+6=14

ነታ ቁጽሪ ኣለጻጺለ ምስ ረኣኽዋ ንሳ ነቦኣ ፋልመይቲ ፡ ንዓይ ድማ ራብዐይቲ እያ

 18-14=4

ኬፍ ዘለዎ ጸወታ ምሽ ክክክክ

ኣብዚ ጥራይ ኣይትርሓጽረን 

እሞ ናይ ዝቕጽል ግእዛዊ ጸወት ኣብ ዝመጽእ ረቡዕ ዶ ይኹነልና ? 

ተቋጺርኩም ኣይበለና

ሳባ ኪዳነ©

ፓሪስ

24/10/2018

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

3 ርእይቶታት

  1. ደስ ዝብል ቅማረ እዩ:: ብኸምዚ ዝምዕብል ሂወት ብ ቃንቃና ኣገዳሲ እዩ ናዓና. እቲ ሓሳባትኪ ውን ደስ ኢልኒ. ሓደ ዝፈልጦ ይሁዳዊ ዓርከይ ግእዝ ይምሃር ከም ዘሎ ኣብ ጀርመን የዕሊልኒ ኔሩ. ኣነስ ዘይምሃሮ ወይ ዘይፍትሾ ዝብል ሓሳብ ሓሲበ ሞ. ግእዝ ክምሃር ወይ ከጽንዕ ሲ ካበይ ብከመይ ክብገስ ይኽእል. የቀኔለይ ሳባ::

  2. ሳሌም
    24-10-2018
    መጽሓፊ ሓሳባትኩም

    ኣዝኺ ዕውቲ ጏል ኣንስቱይቲ ብጣዕሚ እየ ዘድንቐኪ ቀፅልዮ ዝሓፍተይ ኣነ ውን ዳርጋ ይፈታትን እየ ንኣሽቱ ግጥምታት ኣብ ፌስ ቡክ ኖት ክትረክብዮም ትክርሊ ኢኪ ብምጥቕላል ኣዚኺ ንጥፍቲ ገጣሚትንዋዛ ምስ ቁም ነገር ሓዘል ትሕዝቶታኪ መሱጥቲ እዮም ሰሰናዮ!

    ሳሉረ ????

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *