ንሰንበትና….. ኣትክልቲ-ስ ይኹርዩ ዶ ይኾኑ?

 

ኣትክልክቲ የፍቕሩን ይሕጎሱን ዶ ይኾኑ? ብዝብል ሓሳብ እያ መጀመርያ ዝተቐጀለትኒ ደሓር ደኣ ኩራ፣ ኸኣ ኣልግብ ኣቢለላ እምበር ! ደሓርሲ እታ ኹራ ኣትእስቲ ግበርኒ ኢላ ኣይተዋጥረኒን። “ኦይስ”ኢለያ ኣለኹ፣ ሰሓበይ እንድያሞ ዶ ናይ ሕማመይ ነብሲ።

እዋእ ከመይ ደኣ እንተዘይሕጎሱ ዶ ደኣ የሐጉስና ኣለዉ ዶ ንብላ ኣለና ሓቀይ፣ እቶም ኣብ ልሙዕ ሸኻ ወይ ድማ ትሕቲ ዕሙር ጫካ ፍቕራዊ ህይወት ዘስተማቐርና?
እምበርከ ብዘይብእኡ፣ ንበይንኻ ኸማን ብሕት ኢልካ ከተስተንትን ምስ በልካ ሸለል እንተዘይጋቢዝካዮም እኮ፣ ነንሕድሕዶም ተሓቋቑፎም፣ ሰሰይ እናበሉ ብድምቐት ጸሓይ እንክፍሁ እንከለዉ ብፍቕሮም ዘቕንኡኻ ክንደይ ፍንጭሕጭሕ ዝበሉን ክንደይ ቀብዛራትን ኮሻማትን ዕንበባታት ድዮም ዘለዉ? እሃሃሃሃ
ኣየወ!እተን ጎራዙ ጭልግዕ ዕንባባታት ምስቲ ጥቓኣ ዘሎ ኣፍቃፊኣ እቲ ዕንባባ በረከቱ እንክምጥዋ ፣ንሳ ድማ ፍንሽርሽር ኢላ እንክትቕበሎ እኮ ክላእዋእ ማርያም ኣደይ ! ምግፋፍ ኣንሶላኻ እዮም ዘዘክሩ! ዘይቀንእ ኣይወለድ ምሽ እዚስ ኣቦይዝጊ ምስ ቅዱስ ቕንኢ ግዲ ይጽብጽበልና ይኸውን እምበር።

*ኣብ ዓለምና እቶም ህይወታያን እንበሃል፣ ኣንታ እቶም ከማን ብመሰረት ሳይንስ ኣብ ሰለስተ እንምደብ፣ ሰብ: እንስሳን ኣትክልቲን እንዲና ሓቀይ? በሉ እቶም ኣትክልቲ ንበይኖም 99,7 ሚእታዊት ናይ ህላወ ከቑሙ እንከለወ፣ ንሕናን እንስሳታትን ተሓዊስና ድማ ነቲ ዝተረፈ0,3 ሚእታዊት ንምልኦ ነቲ ጠቕላላ ናይ እዛ ዓለምና body mass ቦድይ ጋርድ ኣይበልኩን ክክክክክክክ

* ንዓይ ካብ ካቻይ ናይ “የፍቕረኪ” እየ መልእኽቲ ኣብ ቴለፎነይ ከች ክትብልን፣ ሓንቲ ጽንብላሊዕ ድማ ኣብ ቅድመይ ዘላ ሊላ ፍዮሪ ናይ ፍቕራዊ መልእክቲ ብዕንበባ ከተብጽሓን ሓደ ኾይኑ መስለኒ ክልቴና ፍንሽርሽር ኢልና ።
ሓደ ንህቢ ድማ ንሓንቲ ቀያሕ ዕንበባ መልእኽቲ እንተለዎ ዝሓትት ዘሎ ክመስል ይዝንቢ ኣሎ። እንተኾነ ግን እቲ ዕንበባ ነቲ ንህቢ ዝኣመኖ ኣይመስልን፣ ንህቢ ናብ ቆፍኡ ዞኽዞኽ ኢሉ ንግስቲ ከሐጉስ ክብል ንመልእኽቱ ኣብ መንገዲ ከይዝሕወሉ ዝፈርሐ ኮይኑ። ብዝኾነ
እባ ኣታኽልቲ ይኹርዩ ዶ እትብል፣ ኣቐዲመ ግን ነታ ይሕጎሱ ዶ ይኾኑ እትብል ሓሳበይ እኳ፣ እምብዋእ እንተዘይ ሕጎሱ ዶ ደኣ የሐጉሱና ኣለዉ? ሓሳብ ተደሪኸ እወ ይሕጎሱ ኢለ ደምዲለያ ኣለኹ እንድዒ ደኣ ንስኺም ትብልዎ እምበር ?
ተመራመርቲ ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ሸፋሽፍቲ ዓይኒ ክብ ከብሉ ይርእዮም ኣለኹ።
ሓቆም፣ ስጋ ምብላዕ ጽቡቕ ኣይኮነን እንተተባሂልካስ ቭጀተርያን ትኸውን። ኣትክልቲ ይቑንዘዉ እዮም ገለመለ እንተተባሂልካ ኸ ፣ ተረኣኢና ብጥምየት ክንሃልቕ?
በቲኢልና በቲግን እታ ሕቶ ክትምለስ ኣለዋ እንድያሞ።

* Erodium ኤሮዲዩም ዝተባህለ ተኽሊ ዘርኡ፣ ባዕሉ ኲዒቱ ሰርዚሩ ወይ ድማ መሬት ሰንጢቑ እዩ ዝኣቱ። ኣብ ዚ ቪድዮ ንርእዮ ከም ዘለና ድማ እቲ ምንቕስቓሱ ልክዕ ከምዚ ናይ ወንጭፍ ዘሽኮንድር ሓለው መሸላ ይመስል!?

*ካልእ እዛ ሓሪፍ ተኽሊ ረኣይዋ፣ ኢድ የብላን ምሽ ግን፣ ነቲ ዘርኣ ግን ኣትሒቓ ትድርብዮ፣ ኣብቲ ጥቓኣ እንተጸኒሕካ እኮ፣ “መን እዩ ኢሉ ሃሪሙኒ” ኢልና ምስ ተበኣስና ወይ ምስ ተኾራረና። ምሽ ኣላ ንሕና መቸም!

*ኣትክልቲ ናይ ሓባር ናብራ ካብ ዝምችኦም ፍጡራት እዮም። ንሕና ብምውናን ሃብቲ እንክንበኣስ ያእዪ ንሶም፣ብውሽጢ ውሽጢ ማለት ብinbox ይተሓጋገዙ እዮም፣ እዋእ ሕጂስ ነዛ ኣብ እዚ ቦታ ኮይነ ክበልዓ ሒዘያ ዝመጻኹ ፓኒኖ ምስቲ በዚ ዝሓለፈ ሰብኣይ ንቐደም ከይበልክዋ ክበልዓ እንከለኹ፣ ንሶም ብሱሮም ይኮላለሱ ኔሮም ማለት እኮ እዩ! ክላ እዋእ ሕጂ እውን ኣቕኒኦምኒ ስዒሮምኒ!

 

*ኣብnetwork ኔትዎርክ ምጺኻ-ኸ? ፐእ ንዐኦም ዘርክብ የለን ኣብዛ ስእሊ እንተትዓዚብና ንሓንቲ ገረብ እንተወሓደ 47 ኔትዎርክ ኣለዋ፣ O my GOD ምሽ ናይ ሕማመይ መዓረይ። ንሕናwww.world.Com ንብል ንሶም www.roots.com እዮም ዝደዋወሩ ኢሎሞም ኣንታ ክክክክ

 

* እባ እባ ካልእ ኣትክልቲ: ክመሃሩ ይኽእሉ ምዃኖም እዩ። ሓንቲ ሞኒካ ጋልያኒ ዝተባህለት ስነ ኣትክልታዊት: ንገለ ካብቶም Miimosa Pudica ዝበሃሉ ስምዒታዊ ተኽሊ ኣቀባጢራ ብምሓዝ፣ ካብቲ ሽምቕቕ ዝብልዎ ዝነበሩ ገዲፎም ኣስትርሕይ ምባል ከተላምዶም በቒዓ ኣላ።

*ቅድሚ ምዝዛመይ ሐንቲ ካልእ ዝገረመትኒ ነገር።ካልእ ሓንቲ ካልእ ሞኒካ ዝተባህለት፣ ናይ ምድንዛ ሕኪም፣ እቲ ተኽሊ ይቑንዞ እዩ ኢላ ስለ ዝኣመነት ቅድሚ ምቕምቃማ ከተደንዝዞዶ ወሲና። እስከ ንተዓዘባ።
እቶም ኣታኽልቲ ሕዝ ከተብሎም፣ ናይ ተቓውሞ ምልክት ስለ ዘርኣዩ። ሕጂ መደንዘዚ ኣብቲ ሓመድ ኮያ ብሱሮም ከም ዝሰትይዎ ምስ ገበረት፣ድሕሪ ሓደ ሰዓት እንተረኣየትሲ፣ በቃ ደንዚዞም ከይተበራበሩ ድማ ምቕምቃማ ተካይድ እነሀት!
እዋእ ሰብን እንስሳንሲ እንተደንዘዘ መትኒ ኣለዎ፣ ኣትክልቲ ኸ ዝብል ሕቶ ብሓንሳብ ቅጅል ክብለና ባህርያዊ እዩ። SEROTONIN ዝበሃል ባእታ ንዕብየት ኣእምሮ ሰብን እንስሳን ዓቢ ተራ ዝጻወት ባእታ እዩ። ንሱ ኣትኽልቲ ሚሞሳ ሓዊስካ ንተኽሊሚሞሳ ሓዊስካ ኣብ 42 ኣታኽልቲ ከም ዝተረኽበ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ መስርሕ ኣብ ኣታኽልቲPHYTOSEROTONIN መስርሕ ጣዕሚን ብስለትን ፍረኦም ዝዕቕንሉ ባእታ ከም ዝኾነ እውን ተበጺሑ። ኣትክልቲ ሓደ ዝተወሃሃደ ኣእምሮ እኳ እንተዘይብሎም ነቶም ብልሒ ካብ ምንጽብራቕ ግን ዓዲ ኣይወዓሉን

*ንሕና ሓሙሽተ ህዋሳት፣ ንሶም ከኣ ኣንተወሓደ 20 ናይ ህዋስ ኣለዎም ፣ ማይ: ጸሓይ: ስሕበት መሬት: ድምጺ:ዝተፈላለዩ ልፋጫት ናይ እንስሳታትን: ዝተፈላለዩ ኬሚካላት፣ ንፎቶሰኢንተሲን (ንምስራሕ ምግቢ)ንመስርሕ ፍረ ምርራይ ካልእን ድማ የገልግሎም ወዘተ።

* ኣትክልቲ ድሮ ሓያላት ተወዳደርቲ እኳ እንተኾኑ ንፉዓት ተደጋገፍቲን፣ ተሓላለይቲ እውን እዮም።
ኣስከ በሉ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ንስኹም ከኣ እንታይ ትብሉ ክፈልጥ ደስ ምበለኒ ኣትኽልቲ ይኹርዩ ዶ ይመስለናን ?
ሰናይ ሰንበት ዝምነ
ሳባ ኪዳነ
እየ 7/04/2019
ፓሪስ

 

 

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *