ኣማኒኤል ተካል፡ ባዕላኻ ሓቢእካ ዲኻ መብጽዓ ትጽበ

እላ
ኣርኣያ ካሳ

ሓደ ሓረስታይ፡ ዓዲ-ውዒል ተስታዩ ናብ ዕዳጋ-ሓሙስ* ክየውርድ ወጠነ። ንዕዳጋ-ከብቲ ዝተበገሰሉ ምዓልቲ፡ እቲ ብዕራይ፡ ደጐል ጥሒሱ፡ ካብ’ቲ ደምበ ወጺኡ ጸንሖ። ኣብ’ቲ ገደና ይህሉ ይኸውን ኢሉ ብምሕሳብ፡ ሓረስታይ ዘወር እንተበለ፡ ኣይረኸቦን። ዓዲን-ጐልጐልን ኮሊሉ፣ እንተኾነ፡ ብዕራይ-ትመስክር! ሓረስታይ ዓቕሉ ጸበቦ።

ሓረስታይ ምስ ተሓለለ፡ ንኽልምን ናብ ቤተ-ክርስትያን ከደ። ተደፊኡ፡ “ኣታ ጐይታይ! ነዚ ብዕራይ ንኽረኽቦ ሓግዘኒ። እንተ ረኺበዮ፡ ፍርቂ ሽያጡ ንዓኻ ይዅን ኢለዮ’ለኹ፡” ኪብል መባእ ኬውድቕ ምዃኑ ተመባጽዐ።

ጸሎቱ ወዲኡ፡ ብድድ ኢሉ ኣማዕተበ። ንኽኸይድ ብግስ ኪብል እንከሎ፡ ወዮ ብዕራይ ብድሕሪኡ ደው ኢሉ ጸንሖ። ብምግራም፡ “ሃእ! ኣማኒአል ተካል፡ ባዕላኻ ሓቢእካ ዲኻ መብጽዓ ትጽበ” ምባል ንላዕሊ፡ ናብ’ቲ ጕልላት ኣቋመተ።

ጕዕዝኡ ንኽጽል፡ “ብሩኽ ምዓልቲ ኣውዕለኒ!” እናበለ ነጻላኡ ኣመዓርርዩ፡ ንእቲ ብዕራይ ሓንቲ በትሪ ኣዕሊቡ።

ብዕራዩ እናኾብኮበ፡ ሓረስታይ ኣብ ዓሚቕ ሓሳብ ጠሓለ። ንእቲ ብዕራይ ብሚእቲ-ቕርሺ ኪሸጦ እዩ ወሲኑ። ፍርቁ ንቤተ ክርስትያን ክህብ ኣይተዋሕጠሉን፣ ብእቲ ዝገበሮ መብጽዓ ግን ከይቕዘፍ ፈርሐ።
ብሓደ ዕሙር ዱር ክሓልፍ እንከሎ፡ ሓንቲ ዋጭል ወጨጨት ካብ ማዕሙቕ ሓሳቡ ኣበራበረቶ። ሓረስታይ፡ ብስምባደ በተግ-ኢሉ፡ “ወዲ-ኣይተ!” በለ። ትርግታ ልቡ ድሕሪ ምርጋእ፡ ንእዛ ጓል-በረኻ ቀው-ኢሉ እናጠመታ ሓደ ሓሳብ መጽኦ። ተጓይዩ ንእዛ ጓል-በረኻ ሒዙ፡ ኣብ ማእገሩ ሰቒሉ፡ ብዕራዩ ኮብኲቡ ዕዳጋ-ሓሙስ ኣተወ።

ዓደግቲ መጺኦም ዕጉግ በልዎ። ኪዋገዩ ቅድሚ ምጅማሮም፡ ሓረስታይ፡ “እዞም ጥሪተይ ብሓባር እዮም ዝሽየጡ፡ ንእዛ ህበይ 99 ቅርሺን ሓምሳ-ሳንቲምን፡ ንእዚ ብዕራይ ከኣ ሓምሳ-ሳንቲም። ዋጋ-ዕዳጋ ዘይብላ፡ ብጅምላ ሚእቲ ቅርሺ!” ብምባል ንቕጽ በለ። “ንዓባ ናብ ነብስኻ ተመልስ፣ ን’ዚኣ ድኣ እንታይ ክንገብራ” እንተበልዎ፡ ኣቕቢጹ። እቲ ብዕራይ ብሚእቲ ቅርሺ የውህብካ እዩ። ሓደ ዓዳጊ ቀልጢፉ መንጠሎ።

ሓረስታይ ብብልሓቱ ተሓጒሱ፡ ናብ ዓዱ ተመሊሱ፡ ሕርካም ንቤተ-ክርስትያን መጽወተ።
ተፈጸመ

*ዕዳጋ-ሓሙስ፡ ኣብ ኣስመራ፡ እንኮ ከብቲ ዝሽየጣሉ ዝነበረ ቦታ እዩ።

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *