Month: ለካቲት 2019

26-02-2019 / ቡን ንስተ
27-09-2022 / ንሰንበትና

     ሰናይ መዓልቲ ዝምነ ሳባ ኪዳነ እየ 24/02/2019 ፓሪስ

23-02-2019 / ጽሩራ
19-02-2019 / ቡን ንስተ
16-02-2019 / ጽሩራ

  ንኽብርኻ ክብሪ ሰብ ቀኒሰ ካብ ምንባረይ ንእሽተይ ኣልጊሰ ክኸስበካ ክብረተይ ኣጉዲለ ብፍቅርኻ ምሒር ተጸሊለ…

27-09-2022 / ምድብ-ኣልቦ
27-09-2022 / ምድብ-ኣልቦ

    ክራር ንኽራር ብስእሊ ካብ ምድህሳስ ሓሊፈ፡ ብኣጻብዐይ ቲኽቲኽ ካብ ዘብላ ነዊሕ ኣቑጺረ እየ።…

09-02-2019 / ጽሩራ
05-02-2019 / ንዋዘ
27-09-2022 / ንሰንበትና