vsዕዮ ገዛ

vsዕዮ ገዛ

 

ዕዮ ክፍሊ ሓላል

ጥራዝ + ርሳስ
መጽሓፍ ×ምጽሓፍ
ሕብሪ-መደምሰስ
ብርዒ ÷ደስደስ

ኣብ ሰፈርካ
ምስ ደቂ ሰፈርካ
ተአርሞ ቀማሚርካ

ዕዮ ገዛ ተካል
ፈላላዪት ንዂሉ
ብፍላይ ብፍላይ ገዛ ንዘይብሉ!

ሳባ ኪዳነ
ሕጂ ሕጂ
12/05/2019
ፓሪስ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ሓንቲ ርእይቶ

  1. ጎረቤትኺ
    14-05-2019
    መጽሓፊ ሓሳባትኩም

    ዕዮ ገዛ ዶ ኦልኪ ሓቀይ ፣ በሊ እቲ ቀደም መጽናዕቲ (ዕዮ ባርኮ) ሕጂ ብ ኤክስቦ ዝፍለጥ !!! ኢና ንብሎ ዝነበርና ። ኣብኡ ኬድና (ደቂ ጎዳይፍ ደቂ ገጅረትን ባርጅማን ደቂ ቲራቮሎ) ኢና ነጽንዕ ኔረና ።

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *